Stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

Yttrande 1989/90:KrU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kulturutskottets yttrande 1989/90:KrU3y

Stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler

Till bostadsutskottet

Bostadsutskottet har genom beslut den 13 februari 1990 berett kultur­utskottet tillfålle att yttra sig över motion 1989/90:Bo240 om ny- och ombyggnad av kulturlokaler i vad avser stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler.

Utskottet

I motionen yrkas i här aktuell del att riksdagen medger en ram för tillstyrkanden av investeringsbidrag under elfte huvudtiteln (nytt an­slag) till Vissa icke-statliga kulturlokaler om 25 000 000 kr. för budgetåret 1990/91 i enlighet med vad som anförts i motionen (yrkan­de 3). Bidrag bör utgå med 30 % av godkänd investeringskostnad vid nybyggnad och med 50 % vid ombyggnad. Regeringen bör utarbeta de närmare föreskrifterna för stödet. Länsmuseerna skall enligt motionen prioriteras vid fördelning av tillgängliga medel.

Den form som nu finns för statligt stöd till ny- och ombyggnad av teater-, konsert- och museilokaler som inte är statliga tillkom år 1984. Stödet ersatte det stöd som tidigare lämnats med s.k. lotterimedel och innebar att ansökningar prövas av plan- och bostadsverkets delegation för samlingslokaler enligt bestämmelserna i förordningen (1984:703) om statsbidrag till vissa teaterlokaler m.m. Vid prövningen tas hänsyn bl.a. till kulturpolitisk och sysselsättningspolitisk angelägenhet. Hittills har fem bidrag om sammanlagt 55,5 milj.kr. lämnats, i samtliga fall efter det att regeringen avsatt särskilda ramar för bidrag med utgångs­punkt i sysselsättningspolitiska överväganden.

Frågan om de faktiska stödmöjligheterna till icke-statliga kulturloka­ler uppmärksammades av kulturutskottet hösten 1988 i betänkandet 1988/89:KrUl. Utskottet framhöll att möjligheterna att i större eller mindre utsträckning tillgodose behovet av statligt stöd till byggnadsin­vesteringar i hög grad är beroende av efterfrågan på stöd till allmänna samlingslokaler och av sysselsättningsläget. Utskottet avstyrkte då ak­tuella motionsyrkanden med hänvisning till att frågan om huruvida ett särskilt stödsystem skulle införas för kultursektorn i första hand måste prövas av regeringen i budgetsammanhang.

Riksdagen 1989/90. 13 saml. Nr 3y


1989/90 KrU3yI sitt av-riksdagen godkända betänkande '1988/89:KrUi9 ansåg'iit-' ; ;:i989/90:krU3y skottet då-ett-yritande om ett nytt anslag till ny- och ombyggnad.av icke-statliga'rhuséilokaler behandlades att riksdagen borde avstå från       "' att ta något initiativ i  frågan  med hänsyn till det uppdrag som en särskild sakkunnig fått i fråga om statens stöd tili regionérhås kultur­verksamhet.

Den sakkunnige föreslog sedermera i rapporten (Ds 1989:36) Kultur i hela landet att det skulle inrättas en ny statlig stödanord­ning för de regionala kulturinstitutionernas byggnadsinvesteringar. Bakgrunden till förslaget var att den typ av ramvidgning som ovan angetts nämligen för bidrag med utgångspunkt i sysselsättningspoli­tiska överväganden inte varit motiverad under senare år, samtidigt som ett stort antal ansökningar om statligt stöd ingivits till både regeringen och samlingslokaldelegationen. Den sakkunnige ansåg där­för att ett statsbidrag som lämnas utifrån en renodlat kulturpolitisk prövning är motiverat. Förslaget mötte en bred uppslutning hos re­missinstanserna.

I årets budgetproposition anför utbildningsministern (bil. 10 s. 60) att han för egen del anser att förslaget inte nu kan genomföras. Han grundar den slutsatsen på en sammanvägning av flera omständigheter. Med hänsyn till de kulturpolitiska reformramar som nu står till buds skulle ett statsbidrag av den typ den sakkunnige föreslagit under alla omständigheter komma att bli synnerligen blygsamt, anför han, såvida inte inriktningen av de reformer som i övrigt förespråkats avsevärt ändrades.

Kulturutskottet kommer att inom kort ta ställning till motionsyr­kanden som avser frågan om införandet av ett särskilt investeringsstöd på området.

Utskottet vidhåller den uppfattning utskottet tidigare gett uttryck åt, nämligen att det är motiverat att ett särskilt investeringsstöd för icke­statliga kulturbyggnader införs. Ett sådant skulle vara ägnat att under­lätta möjligheterna till nyinvesteringar för bl.a. regionala kulturinstitu­tioner.

Del får ankomma på bostadsutskottet att pröva om det är möjligt att med anledning av det nu aktuella motionsyrkandet besluta om en ram för investeringar på området.

Stockholm den 21 februari 1990 På kulturutskottets vägnar

Ingrid Sundberg

Närvarande: Ingrid Sundberg (m), Åke Gustavsson (s), Maja Bäck­ström (s), Jan-Erik Wikström (fp), Jan Hyttring (c), Anders Nilsson (s), Lars Ahlmark (m), Sylvia Pettersson (s), Erkki Tammenoksa (s), Leo Persson (s), Lars Ahlström (m), Stina Gustavsson (c), Alexander Chrisopoulos (vpk), Kaj Nilsson (mp), Ingegerd Sahlström (s), Ulla Berg (s) och Lola Björkquist (fp).Avvikande mening                                   i989/90:KrU3y

Jan Hyttring och Stina Gustavsson (båda c) anser att den del av utskottets yttrande som börjar med "Det får" och slutar med "på området" bort ha följande lydelse:

Med hänsyn till det anförda anser utskottet att motion Bo240 i här aktuell del bör tillstyrkas.gotab  96121, Stockholm 1990