TU3Y

Yttrande 1997/98:TU3Y

Till arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet beslöt den 19 mars 1998 att bereda utbildningsutskottet, trafikutskottet respektive näringsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde jämte de motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen i motsvarande delar.

I detta yttrande behandlar trafikutskottet avsnitt 6.2.2.2 Infrastrukturen för kommunikationer i propositionen utom den del som rör Botniabanan vilken överlämnats till trafikutskottet och som kommer att behandlas i trafikutskottets betänkande 1997/98:TU10 Transportpolitik för en hållbar utveckling.

Vidare behandlar utskottet följande motionsyrkanden:

1997/98:A12 av Barbro Andersson
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida