UBU3Y

Yttrande 1997/98:UBU3Y

Till finansutskottet

Finansutskottet har den 8 oktober 1997 berett utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 (volym 1) i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 (yrkandena 13-23) jämte motioner i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Utbildningsutskottet behandlar i det följande berörd del av yrkande 23 i propositionen jämte yrkandena 34 och 35 i motion 1997/98:Ub811, vilka två yrkanden av kammaren har remitterats till finansutskottet.

Regeringens förslag

B 45 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

Regeringen föreslår att anslaget ökas med 159 500 000 kr. Av dessa avser 43 miljoner kronor en kompensation för en på annat ställe i budgetpropositionen föreslagen besparing år 1998 på samma belopp. Anslaget bör tillföras, föreslås det vidare, 97,4 miljoner kronor för att användas för uppbyggnad av högskolorna på Gotland och Södertörn och i Malmö, m.m., under budgetåren 1997-1999. För kvalitetsarbete m.m. med anledning av utbyggnaden av högskolan föreslås att anslaget tillförs 19,1 miljoner kronor.

Finansiering av medelstillskottet föreslås ske genom att reservatioer/anslagsbehållningar från äldre anslag (budgetåret 1995/96) dras in.

C 3 Centrala studiestödsnämnden, C 1 Högskoleverket

Regeringen föreslår att anslaget till Centrala studiestödsnämnden ökas med 22 miljoner kronor med anledning av ökad arbetsbörda och för att täcka ackumulerat underskott inom återbetalningsverksamheten.

Finansiering föreslås ske genom att Högskoleverkets anslag minskas med 22 miljoner kronor.

E 1 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m., D 18 Europeisk forskningssamverkan

Regeringen föreslår att anslaget till kostnaderna för medlemskapet i Unesco ökas med 10 miljoner kronor för att täcka beräknade kostnader för en konferens om kultur, politik och utveckling under våren 1998.

Finansiering föreslås ske genom att anslaget för Europeisk forskningssamverkan minskas med motsvarande belopp (10 miljoner kronor).

Motionen

I motion 1997/98:Ub811 (m) yrkandena 34 och 35 föreslås att riksdagen skall avslå regeringens förslag om anvisning av ytterligare medel under anslagen B 45 och E 1. Det finns ingen motivering till yrkandena.

Utskottet

Utskottet har inget att erinra mot regeringens förslag att öka de tre anslagen som nu är i fråga. Liksom regeringen finner utskottet det t.ex. angeläget att uppbyggnaden av tre nya högskolor på Gotland och Södertörn samt i Malmö får en tillfredsställande finansiering. Lika angeläget finner utskottet det vara att kvalitetsarbetet - mot bakgrund av den pågående utbyggnaden av högskolan - tillförs resurser.

När det gäller finansieringen av kostnaderna för den planerade konferensen om kultur, politik och utveckling har utskottet inhämtat att den föreslagna överföringen av medel från anslaget Europeisk forskningssamverkan inte innebär negativa konsekvenser för verksamheten. De aktuella medlen är avsedda för eventuella ökade utgifter för medlemsbidrag i vissa internationella forskningsorganisationer i samband med t.ex. valutafluktuationer.

Med hänvisning till vad utbildningsutskottet här har anfört bör finansutskottet tillstyrka regeringens samtliga förslag såvitt avser anslagen B 45 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m., C 3 Centrala studie-stödsnämnden, C 1 Högskoleverket, E 1 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m. samt D 18 Europeisk forskningssamverkan. Finansutskottet bör därjämte avstyrka bifall till motion 1997/98:Ub811 yrkandena 34 och 35.

Stockholm den 23 oktober 1997

På utbildningsutskottets vägnar

Beatrice Ask

I beslutet har deltagit: Beatrice Ask (m), Bengt Silfverstrand (s), Eva Johansson (s), Ingegerd Wärnersson (s), Rune Rydén (m), Andreas Carlgren (c), Torgny Danielsson (s), Ulf Melin (m), Tomas Eneroth (s), Britt-Marie Danestig (v), Majléne Westerlund Panke (s), Hans Hjortzberg-Nordlund (m), Gunnar Goude (mp), Inger Davidson (kd), Nalin Baksi (s), Nils-Erik Söderqvist (s) och Ola Ström (fp).

Avvikande mening

Beatrice Ask, Rune Rydén, Ulf Melin och Hans Hjortzberg-Nordlund (alla m) anför:

Vi föreslår att finansutskottet skall avstyrka regeringens förslag till ökning av anslaget B 45 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. De åtgärder som regeringen avser att finansiera med medelstillskottet förefaller vara av den arten och så utdragna i tiden att det bör vara möjligt att låta dem rymmas inom de ordinarie anslagen. Även av principiella skäl såvitt avser tekniken att finansiera förstärkningen av anslaget ställer vi oss avvisande till förslaget. Enligt vårt sätt att se förefaller finansieringen konstlad: två år gamla reservationer/anslagsbehållningar plockas fram för att finansiera påslag på annat anslag än det/de där medlen ursprungligen anvisades. Med det anförda bör finansutskottet tillstyrka yrkande 34 i motion 1997/98:Ub811.

Även när det gäller ökningen av anslaget E 1 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m. och den motsvarande minskningen av anslaget D 18 Europeisk forskningssamverkan motsätter vi oss regeringens förslag. Här reagerar vi främst mot neddragningen av anslaget till Europeisk forskningssamverkan samtidigt som regeringen i budgetpropositionen föreslår att samma anslag avskaffas i budgeten för år 1998 och att 77 miljoner kronor sparas på medlen för de kostnader som är förenade med medlemskap i de berörda internationella organisationerna (utg.omr. 16 s. 172). Finansutskottet bör med hänvisning till vad vi här anfört tillstyrka även yrkande 35 i motion 1997/98:Ub811. Gotab, Stockholm 1997

1997/98:UbU3y

>B

>U

1997/98

UbU3y

Utbildningsutskottets yttrande

1997/98:UbU3y

Tilläggsbudget