Utbildningsutskottets yttrande i anledning av motioner om överförande av uppgifter rörande det statliga stödet till ungdomsorganisationerna från skolöverstyrelsen till statens ungdomsråd

Yttrande 1972:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

utbildningsutskottets yttrande nr 1 år 1972   UbU 1972:1 y

Till kulturutskottet

Genom beslut den 8 februari 1972 har kultumtskottet, såvitt nu är i fråga, anhållit om yttrande av utbildningsutskottet över följande motio­ner:

1972: 1041 av fröken Eliasson m. fl. (c) vari hemställs att riksdagen hos Kungl. Maj:t hemställer

1.    om en utredning om förändring av instruktionerna för skolöversty­relsen och statens tmgdomsråd i syfte att föra över överstyrelsens upp­gifter vad gäller det statliga stödet till ungdomsorganisationerna till sta­tens ungdomsråd,

2.    att denna övergång bör ske snarast möjligt,

3.    att ungdomsfrågorna i avvaktan på utredningens resultat handläggs av skolöverstyrelsen enligt nuvarande ordning,

1972:1045 av herr Gustavsson i Nässjö m. fl. (s) vari hemstäUs att riksdagen hos Kungl. Majrt hemställer om förändring av gällande instruk­tioner för skolöverstyrelsen och statens ungdomsråd i syfte att föra över SÖ:s uppgifter vad gäller de statliga bidragen till imgdomsverksamheten till statens ungdomsråd från den 1 juli 1972.

Kultumtskottet har remitterat nämnda motioner tUI skolöverstyrelsen och statens ungdomsråd. Utbildningsutskottet har tiagit del av remissytt­randena.

Skolöverstyrelsen är tillsynsmyndighet för de anslag till imgdomsverk-samhet som utgår i form av bidrag dels för central verksamhet och för utbildning av ungdomsledare, dels för lokal verksamhet som anordnats av en ungdomsorganisations lokalavdelningar (SFS 1971: 388). Ungdoms­frågorna handläggs i huvudsak av den byrå inom skolöverstyrelsen som f. n. svarar för frågorna om fritt och frivilligt folkbildningsarbete.

Statens ungdomsråd är ett departementalt organ för utrednings- och försöksverksamhet i ungdomspolitiska frågor. Det åligger rådet särskilt att handlägga och utreda frågor om samhällets stöd till ungdomsorganisa­tionerna och om samhälleliga åtgärder för att tillgodose ungdomens be­hov av kulturellt stimulerande miljöer och möjligheter till verksamhet under fritid.

I motionen 1972: 1045 hävdas att det är förknippat med vissa olä­genheter att bibehålla nu rådande uppdelning mellan ett statligt organ, som har utredande, planerande, utvecklande och informerande uppgifter på det ungdoms- och fritidspolitiska området, och en annan statlig myn­dighet som har ansvaret för de anslagsfördelande, informerande och i viss utsträckning utredande uppgifterna. Mycket talar därför enligt motionä­rerna för att de nuvarande uppgiftema skulle ktinna sammanföras i ett organ hos en myndighet. Risken för dubbelarbete påtalas i motionen

Riksdagen 1972. 14 saml. Yltr. nr 1UbU 1972:1 y                                                           2

1972: 1041, i vilken anförs att det skulle vara till gagn för såväl samhäl­
let som ungdomsorganisationerna med en samordning av de statliga akti­
viteterna på ungdoms- och fritidsområdet. I båda motionerna föreslås att
denna samordning sker genom att skolöverstyrelsens uppgifter vad gäUer
de statliga bidragen till ungdomsverksamheten förs över till statens ung­
domsråd,
                      , i     :    ;   :,    :

Av remissyttrandena framgår att såväl skolöverstyrelsen som statens ungdomsråd önskar en utredning av samordnings- och tillsynsfrågorna på ungdomsrådet.

Utbildningsutskottet får beträffande frågan om utredning anföra föl­
jande.
                                                                      

Skolöverstyrelsen har: i skri velse, till utbildningsdepartementet den 1 december 1971 föreslagit att frågan om ämbetsverkets framtida arbets­uppgifter och organisation utreds samt att därvid prövas bl. a. skolans samverkan med ungdoms- och fritidsfrågorna. Av statsverkspropositio­nen (bil, 10, s, 176) framgår att departementschefen ställer sig positiv till överstyrelsens förslag om, utredning, 1 sammanhanget anförs att ett av statens ungdomsråd framlagt förslag beträffande samordning av img-domsfrågoma utgör en av anledningarna tiU att en översyn av skolöver­styrelsens organisation bör företas. .     ,

Utbildningsutskottet anser sig mot deima bakgrund kunna utgå från att de i förevarande motioner aktualiserade samordningsfrågorna kom­mer att prövas utan att riksdagen särskilt begär det. Utskottet delar upp--fattningen att en samordning skulle vara av värde men anser att hithö­rande frågor bör prövas på ett förutsättningslöst och allsidigt sätt och är därför f, n, inte berett att. ta ställning tiU i motionerna föreslaget över­förande till statens ungdomsråd.

Vad därefter gäller frågan om skolöverstyrelsens handläggning av vmg-domsfrågorna i avvaktan påresultatet av den förtitskickade översynen har i motionen 1972: 1041 framställts yrkande om att de skall behandlas enligt nuvarande ordning. Uttalande, av samma innebörd har gjorts i mo­tionen 1972: 1045, Med hänsyn: till vad skolöverstyrelsen i denna fråga anfört i sitt remissyttrande över motionerna påkallar enligt utskottets mening motionärernas förslag, i denna del inte någon riksdagens åtgärd,

Stockholm den 14 mars 1972

På UtbUdningsutskottets vägnar STIG ALEMYR

Närvarande vid ärendets slutbehandling: herrar Alemyr (s), Wikström (fp), Mårtensson (s), Richardson (fp), Jönsson i Arlöv (s), Nordstrandh (m), Wiklund i Härnösand (s), Elmstedt (c), Gustafsson i Barkarby (s), fru Gradin (s), herr Johansson i Skärstad (c), fru Dahr(s), fru Sundberg (m), herrar Berndtson i Linköping (vpk) och Fiskesjö (c).

ESSELTE TRYCK, STOCKHOLM  1972    722052