Utbildningsutskottets yttrande i anledning av motion om höjning av anslaget till Bidrag till de handikappades kulturella versamhet

Yttrande 1972:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

utbildningsutskottets yttrande nr 2 år 1972         UbU 1972: 2 y

TiU kulturutskottet

Genom beslut den 8 febmari 1972 har kulturutskottet, såvitt nu är i fråga, anhållit om yttrande av utbildningsutskottet över motionen 1972: 1046.

För innevarande budgetår har under anslagsmbriken Bidrag till drif­ten av kommunala skolor för vuxna anvisats 130 milj. kr. Detta anslag är ett förslagsanslag. Vad beträffar nästa budgetår har Kungl. Maj:t i pro­positionen 1972: 26 angående vuxenutbildning föreslagit att under nämn­da anslagsmbrik anvisas 165 milj. kr.

I motionen 1972: 1046 har yrkats att medelsanvisningen under för­slagsanslaget Bidrag till driften av kommunala skolor för vuxna reduce­ras med 1 milj. kr. och att det under åttonde huvudtiteln uppförda ansla­get Bidrag till de handikappades kulturella verksamhet (bil, 10, punkt B 56, s, 114-116) räknas upp med 1 milj. kr. till 5 milj. kr.

Motionären föreslår reducering av medelsanvisningen under ett för­slagsvis beräknat anslag. Med hänsyn till anslagets karaktär och då mo­tionären inte angivit hur besparingen under anslaget skall uppnås av­styrker utskottet motionen i denna del.

Vad beträffar motionen i övrigt delar utskottet motionärens uppfatt­ning att det är angeläget att de handikappade i ökad utsträckning ges möjlighet att delta i den kommunala vuxenutbildningen.

Stockholm den 14 mars 1972

På utbildningsutskottets vägnar STIG ALEMYR

Närvarande vid ärendets slutbehandling: herrar Alemyr (s), Wikström (fp), Mårtensson (s). Richardson (fp), Jönsson i Arlöv (s), Nordstrandh (m), Wiklund i Härnösand (s), Elmstedt (c), Gustafsson i Barkarby (s), fru Gradin (s), herr Johansson i Skärstad (c), fru Dahl (s), fru Sundberg (m), herrar Berndtson i Linköping (vpk) och Fiskesjö (c).

Riksdagen 1972. 14 saml. Yllr. nr 2

ESSELTE TRYCK, STOCKHOLM  197:    722053