Utbildningsutskottets yttrande över propositionen 1971:140

Yttrande 1971:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

utbadningsutskottéts yttrande nr 2 år 1971    UbU 1971:2 y

Till finansutskottet

Genom beslut den 4 november 1971 har finansutskottet hemställt att utbildningsutskottet avger yttrande över propositionen 1971: 140 an­gående konjunkturstimulerande åtgärder beträffande vad Kungl. Maj:t enligt tiU propositionen bilagt utdrag (bilaga 6) av statsrådsprotokollet över utbildningsärenden för den 29 oktober 1971 givit riksdagen till känna angående följande å riksstaten för budgetåret 1971/72 uppförda förslagsanslag, nämligen

Bidrag till driften av gymnasieskolor.

Bidrag tiU byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m., samt

Bidrag tiU driften av kommunala skolor för vuxna.

Vad i propositionen i denna del anförts föranleder ej någon erinran eller något uttalande från utbildningsutskottets sida.

Stockholm den 23 november 1971

På utbildningsutskottets vägnar STIG ALEMYR

Närvarande: herrar Alemyr (s), Mårtensson (s), Larsson i Staffanstorp (c), Jönsson i Arlöv (s), Nordstrandh (m), Wiklund i Härnösand (s), Elmstedt (c), Gustafsson i Barkarby (s), fru Gradin (s), fru Sundberg (m), fm Dahl (s), herrar Johansson i Skärstad (c), Berndtson i Linköping (vpk). Stålhammar (fp) och Jonsson i Alingsås (fp).

Riksdagen 1971. 14 saml. Yttr. nr 2

ESSELTE TRYCK. STOCKHOLM 1971    712245