Utbildningsutskottets yttrande över vissa delar av propositionen 1972:125 angående konjunkturstimulerande åtgärder jämte motion

Yttrande 1972:UbU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

utbildningsutskottets yttrande nr 3 år 1972   UbU 1972:3 y

Nr3 y

Utbildningsutskottets   yttrande   över   vissa   delar   av   propositionen 1972: 125 angående konjunkturstimulerande åtgärder jämte motion.

Till finansutskottet

Genom beslut den 9 och den 22 november 1972 har finansutskottet hemställt att utbildningsutskottet avger yttrande över propositionen 1972: 125 angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budget­året 1972/73 avseende konjunkturstimulerande åtgärder, m, m,, bilaga 6 punkterna 1 och 3 jämte motionen 1972: 1878,

1. Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m. I riks­
staten för innevarande budgetår är under denna anslagsrubrik uppfört ett
reservationsanslag av 72 milj. kr. (prop. 1972: 28, UbU 1972: 13, rskr
1972: 130).

Kungl. Maj:t har i propositionen 1972: 125 (bilaga 6 punkten 1) före­slagit riksdagen att godkänna vad föredragande statsrådet förordat an­gående bestridande av utgifterna för viss inredning och utmstning av lokaler vid universiteten m. m.

Kungl. Maj:t uppdrog den 28 januari 1972 åt byggnadsstyrelsen att projektera nya lokaler på södra lasarettsområdet i Lund för icke-labo-rativa institutioner och förvaltningen vid universitetet samt för social­högskolan. Som ett led i åtgärdema att stimulera sysselsättningen inom byggnadssektorn har byggnadsstyrelsen fått i uppdrag att till' vintermå­naderna 19721973 tidigarelägga arbeten med ombyggnad av äldre byggnader på området: För att inredning skall ktmna anskaffas till det tidigarelagda objektet föreslås att ifrågavarande i investeringsplanen upptagen kostnadsram- räknas upp till 2,1 milj', kr. samt att de ökade utgifterna får bestridas av tillgängliga medel under förevarandé anslag:

Utbildningsutskottet har inte funnit anledning till erinran mot Kungl. Maj :ts förslag,

2. Byggnadsarbeten vid universiteten m. m. I riksstaten för innevarande
budgetår är under denna anslagsrubrik uppfört ett investeringsanslag av
180 milj. kr, (prop, 1972: 28, UbU 1972: 13, rskr 1972: 130),

Kungl, Maj:t har i propositionen 1972: 125 (bilaga 6 punkten 3) före­slagit riksdagen att godkänna vad föredragande statsrådet förordat an­gående bestridande av utgifterna för vissa byggnadsarbeten vid universi­teten m, m. Förslaget avser nybyggnad för institutionerna för hygien

1    Riksdagen 1972.14 saml. Yttr. nr 3UbU 1972: 3 y                                                          2

och för naturvetenskaplig mikrobiologi i Lund samt för matsal m, m. inom medicinarområdet i Göteborg. För att dessa byggnadsarbeten skall kunna påbörjas bör enligt förslaget i gällande investeringsplan föras upp för nybyggnaden i Lund en kostnadsram av 10 600 000 kr, och för ny­byggnaden i Göteborg en kostnadsram av 10 950 000 kr,, allt enligt pris­läget den 1 april 1972, Vidare förordas att de ökade utgifter som hänger samman med de två objekten får bestridas av tillgängliga medel under förevarande anslag,

I motionen 1972: 1878 av herr Larsson i Umeå (fp) har framställts yrkande om beslut om nybyggnad för lärarhögskolan i Umeå m. m.

Byggnadsstyrelsen redovisade den 23 november 1970 byggnadspro­gram för nybyggnad för lärarhögskolan m, m i Umeå och för ett be-teendevetenskapligt centrum där, Kungl. Maj:t uppdrog den 7 maj 1971 åt byggnadsstyrelsen att projektera nybyggnad för lärarhögskolan m, m, t, o, m, förslagshandlingar samt att därefter underställa ärendet Kungl, Maj:ts förnyade prövning. Enligt beslutet skulle de närmaste utbygg­nadsetapperna inom universitetsområdet inte omfatta nybyggnad för be-teendevetenskapligt centrum. Sedermera har byggnadsstyrelsen genom skrivelse den 18 juli 1972 för prövning underställt Kungl, Maj:t kom­pletterande förslagshandlingar och därvid hemställt bl, a. om uppdrag att inom en kostnadsram av 35 milj. kr, utföra nybyggnaden för lärar­högskolan.

Utskottet har inte funnit anledning till erinran mot vad Kungl, Maj:t anfört och föreslagit i fråga om nybyggnader i Lund och Göteborg,

Vad därefter beträffar motionen 1972: 1878 har skolöverstyrelsen i skrivelse till Kungl. Maj:t den 5 april 1972 redovisat vissa beräkningar av intagningen till läramtbUdning under de närmaste fem åren, I skri­ velsen presenteras tre skilda alternativ för intagning till mellanstadielä­rarlinjen och lågstadielärarlinjen. Utskottet har inhämtat att frågan om dimensioneringen av lärarutbildningen f. n. övervägs inom utbildningsde­partementet i det nu pågående budgetarbetet och att förslag i änmet torde komma att redovisas för nästa års riksdag. Med hänsyn härtill an­ser utskottet att riksdagen inte nu bör ta ställning till frågan om nybygg­nad för lärarhögskolan i Umeå, varför utskottet för sin del avstyrker bifall till motionen 1972: 1878,

Stockholm den 22 november 1972

På utbildningsutskottets vägnar STIG ALEMYRUbU 1972: 3 y                                                          3

Närvarande vid ärendets slutbehandling: herrar Alemyr (s), Larsson i Staffanstorp (c), Mårtensson (s). Richardson (fp), Jönsson i Arlöv (s), Nordstrandh (m), Wiklund i Härnösand (s), Elmstedt (c), Gustafsson i Barkarby (s), Johansson i Skärstad (c), fru Dahl (s), herrar Bemdtson i Linköping (vpk). Sundgren (s) och Stålhammar (fp).

Särskilt yttrande

beträffande nybyggnad för lärarhögskolan i Umeå av herrar Richard­son (fp) och Stålhammar (fp):

Lärarhögskolans i Umeå behov av bättre lokaler är på skilda sätt do­kumenterat. Då en mindre revidering av programhandlingama even­tuellt kan bli erforderlig har vi ansett att det slutliga ställningstagandet till nybyggnadsobjektet bör anstå, Humvida objektet från sysselsättnings­synpunkt är så angeläget att det ändå bör påbörjas första halvåret 1973 måste bedömas i ett vidare sammanhang.

MARCUS BOKTR, STOCKHOLM 1972     7200S*