Utgiftsram för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Yttrande 2016/17:KrU1y

Kulturutskottets yttrande

2016/17:KrU1y

Utgiftsram för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett kulturutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor) samt motioner som kan komma att väckas med anledning av propositionen i de delar de berör utskottets beredningsområde.

Kulturutskottet begränsar sitt yttrande till de förslag i propositionen och motionerna som gäller utgiftsramen för 2017 samt de preliminära utgiftsramarna för 2018 och 2019 för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.

Utskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens proposition i dessa delar och avstyrker motionerna.

I yttrandet finns fem avvikande meningar (M, SD, C, L, KD).

Utskottets överväganden

Utgiftsram för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Propositionen

I propositionens yrkande 5 i denna del föreslår regeringen att utgiftsramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid ska uppgå till 14521254000 kronor 2017. Regeringen föreslår även i yrkande 8 i denna del att utgifterna för 2018 och 2019 som riktlinje för regeringens budgetarbete preliminärt beräknas till 14640 miljoner kronor respektive 14 666 miljoner kronor för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.

Motionerna

Moderaterna föreslår i partimotion 2016/17:3350 av Anna Kinberg Batra m.fl. yrkande 3 i denna del att ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid för 2017 ska sänkas med 479165000 kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 4 i denna del lämnas förslag om att de preliminära utgiftsramarna för 2018 och 2019 ska sänkas med 507 respektive 498 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag för dessa år.

I partimotion 2016/17:2102 av Oscar Sjöstedt m.fl. yrkande 5 i denna del föreslår Sverigedemokraterna att ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid för 2017 ska höjas med 104251000kronor i förhållande till regeringens förslag. I samma motions yrkande 6 i denna del lämnas förslag om att de preliminära utgiftsramarna för åren 2018 och 2019 ska ökas med 63 respektive 123 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag för dessa år.

Centerpartiet föreslår i partimotion 2016/17:3494 av Annie Lööf m.fl. yrkande 5 i denna del att ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid för 2017 ska sänkas med 602326000 kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 6 i denna del lämnas förslag om att de preliminära utgiftsramarna för 2018 och 2019 ska sänkas med 650 respektive 608 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag för dessa år.

Jan Björklund m.fl. (L) föreslår i partimotion 2016/17:3419 yrkande 5 i denna del att ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid för 2017 ska sänkas med 597557000 kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 6 i denna del föreslås att de preliminära utgiftsramarna för 2018 och 2019 ska sänkas med 618 respektive 587 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag för dessa år.

I partimotion 2016/17:3320 av Andreas Carlson m.fl. yrkande 3 i denna del föreslår Kristdemokraterna att ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid för 2017 ska sänkas med 555 316 000 kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 4 i denna del föreslås att de preliminära utgiftsramarna för 2018 och 2019 ska sänkas med 758 respektive 775 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag för dessa år.

I följande tabeller redovisas dels förslaget till utgiftsram för utgiftsområdet för 2017, dels förslag till preliminära utgiftsramar för utgiftsområdet åren därefter.

Förslag till utgiftsram för utgiftsområde 17

Tusental kronor

År

Regeringen

M

SD

C

L

KD

2017

14521254

479165

+104251

602326

597557

555316

Källor: prop. 2016/17:1, utg.omr. 17, mot. 2016/17:3350 (M), 2016/17:2102 (SD), 2016/17:3494 (C), 2016/17:3419 (L) och 2016/17:3320 (KD).

Förslag till preliminära utgiftsramar för utgiftsområde 17

Miljoner kronor

År

Regeringen

M

SD

C

L

KD

2018

14640

507

+63

650

618

758

2019

14666

498

+123

608

587

775

Källor: prop. 2016/17:1 utg.omr. 17, mot. 2016/17:3350 (M), 2016/17:2102 (SD), 2016/17:3494 (C), 2016/17:3419 (L) och 2016/17:3320 (KD).

Utskottets ställningstagande

Kulturutskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens förslag till utgiftsram för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid för 2017 samt de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet åren därefter enligt budgetpropositionen. Motionernas förslag bör avstyrkas i motsvarande delar.

Stockholm den 25 oktober 2016

På kulturutskottets vägnar

Gunilla Carlsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Gunilla Carlsson (S), Cecilia Magnusson (M), Agneta Gille (S), Aron Emilsson (SD), Saila Quicklund (M), Per Lodenius (C), Niclas Malmberg (MP), Isabella Hökmark (M), Angelika Bengtsson (SD), Bengt Eliasson (L), Rossana Dinamarca (V), Roland Utbult (KD), Ida Karkiainen (S), Eva Lohman (M), Anna Vikström (S), Christer Adelsbo (S) och Marie-Louise Rönnmark (S).

Avvikande meningar

1.

Utgiftsram för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (M)

Cecilia Magnusson (M), Saila Quicklund (M), Isabella Hökmark (M) och Eva Lohman (M) anför:

Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2016/17:3350 (M) av Anna Kinberg Batra m.fl. yrkandena 3 och 4 i denna del. Regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas liksom partimotion 2016/17:2102 (SD) yrkandena 5 och 6 i motsvarande delar, partimotion 2016/17:3494 (C) yrkandena 5 och 6 i motsvarande delar, partimotion 2016/17:3419 (L) yrkandena 5 och 6 i motsvarande delar och partimotion 2016/17:3320 (KD) yrkandena 3 och 4 i motsvarande delar.

2.

Utgiftsram för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (SD)

Aron Emilsson (SD) och Angelika Bengtsson (SD) anför:

Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2016/17:2102 (SD) av Oscar Sjöstedt m.fl. yrkandena 5 och 6 i denna del. Regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas liksom partimotion 2016/17:3350 (M) yrkandena 3 och 4 i motsvarande delar, partimotion 2016/17:3494 (C) yrkandena 5 och 6 i motsvarande delar, partimotion 2016/17:3419 (L) yrkandena 5 och 6 i motsvarande delar och partimotion 2016/17:3320 (KD) yrkandena 3 och 4 i motsvarande delar.

3.

Utgiftsram för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (C)

Per Lodenius (C) anför:

Jag anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2016/17:3494 (C) av Annie Lööf m.fl. yrkandena 5 och 6 i denna del. Regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas liksom partimotion 2016/17:3350 (M) yrkandena 3 och 4 i motsvarande delar, partimotion 2016/17:2102 (SD) yrkandena 5 och 6 i motsvarande delar, partimotion 2016/17:3419 (L) yrkandena 5 och 6 i motsvarande delar och partimotion 2016/17:3320 (KD) yrkandena 3 och 4 i motsvarande delar.


4.

Utgiftsram för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (L)

Bengt Eliasson (L) anför:

Jag anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2016/17:3419 (L) av Jan Björklund m.fl. yrkandena 5 och 6 i denna del. Regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas liksom partimotion 2016/17:3350 (M) yrkandena 3 och 4 i motsvarande delar, partimotion 2016/17:2102 (SD) yrkandena 5 och 6 i motsvarande delar, partimotion 2016/17:3494 (C) yrkandena 5 och 6 i motsvarande delar och partimotion 2016/17:3320 (KD) yrkandena 3 och 4 i motsvarande delar.

5.

Utgiftsram för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KD)

Roland Utbult (KD) anför:

Jag anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2016/17:3320 (KD) av Andreas Carlson m.fl. yrkandena 3 och 4 i denna del. Regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas liksom partimotion 2016/17:3350 (M) yrkandena 3 och 4 i motsvarande delar, partimotion 2016/17:2102 (SD) yrkandena 5 och 6 i motsvarande delar, partimotion 2016/17:3494 (C) yrkandena 5 och 6 i motsvarande delar och partimotion 2016/17:3419 (L) yrkandena 5 och 6 i motsvarande delar.

Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2016-10-18 Justering: 2016-10-25 Trycklov: 2016-10-25