Utgiftsram för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Yttrande 2019/20:KrU1y

Kulturutskottets yttrande

2019/20:KrU1y

Utgiftsram för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett bl.a. kulturutskottet möjlighet att yttra sig över budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1 Förslag till statens budget för 2020, finansplan och skattefrågor) samt de motioner om inkomster och utgiftsramar som berör utskottets beredningsområde. Kulturutskottet begränsar sitt yttrande till de förslag i propositionen och motionerna som gäller utgiftsramen för 2020 samt de preliminära utgiftsramarna för 2021 och 2022 för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.

Utskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens proposition i dessa delar och avstyrker motionerna.

I yttrandet finns fyra avvikande meningar (M, SD, V och KD). 

Utskottets överväganden

Utgiftsram för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Propositionen

I proposition 2019/20:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor yrkande 6 i denna del föreslår regeringen att utgiftsramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid ska uppgå till 16061280000 kronor 2020. Regeringen föreslår även i yrkande 9 i denna del att utgifterna för 2021 och 2022 som riktlinje för regeringens budgetarbete preliminärt ska beräknas till 15551000000 respektive 15608000000 kronor för utgiftsområde 17.

Motionerna

I partimotion 2019/20:3060 yrkande 3 i denna del föreslår Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M) att utgiftsramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid för 2020 sänks med 400000 kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 4 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2021 och 2022 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

Sverigedemokraterna föreslår i partimotion 2019/20:2682 av Jimmie Åkesson m.fl. yrkande 5 i denna del att utgiftsramen för utgiftsområde 17 för 2020 sänks med 113 335 000 kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 4 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2021 och 2022 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

I partimotion 2019/20:2915 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 7 i denna del föreslås att utgiftsramen för utgiftsområde 17 för 2020 höjs med 658160000 kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande8 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2021 och 2022 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

Kristdemokraterna föreslår i partimotion 2019/20:3341 av Ebba Busch Thor m.fl. yrkande 3 i denna del att utgiftsramen för utgiftsområde 17 för 2020 sänks med 448000 000 kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 4 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2021 och 2022 som riktlinje för regeringens budgetarbete.


Förslag till utgiftsram för utgiftsområde 17

Tusental kronor

År

Regeringen

M

SD

V

KD

2020

16061 280

–400

–113 335

+658 160

–448 000

Förslag till preliminära utgiftsramar för utgiftsområde 17

Miljoner kronor

År

Regeringen

M

SD

V

KD

2021

15 551

0

+190

+987

–145

2022

15 608

+20

+244

+1 002

–50

Utskottets ställningstagande

Att skapa möjligheter för barn och unga i hela landet att ta del av och utöva kultur är av stor betydelse. Kulturutskottet välkomnar därför att regeringen föreslår att det statliga anslaget till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet ska förlängas. Utskottet vill även lyfta fram betydelsen av att fler kan ta del av det gemensamma kulturarvet och är därför positivt till regeringens förslag om att fri-entré-reformen ska fortsätta.

Sammantaget finner utskottet att regeringens förslag är väl avvägt och föreslår därför att finansutskottet tillstyrker regeringens förslag till utgiftsram för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid för 2020 samt de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för åren därefter enligt budgetpropositionen. Motionsförslagen bör avstyrkas i motsvarande delar.


Stockholm den 22 oktober 2019

På kulturutskottets vägnar

Christer Nylander

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Christer Nylander (L), Vasiliki Tsouplaki (V), Lotta Finstorp (M), Hans Hoff (S), Aron Emilsson (SD), Lars Mejern Larsson (S), Per Lodenius (C), Ann-Britt Åsebol (M), Angelika Bengtsson (SD), Anna Wallentheim (S), Roland Utbult (KD), Åsa Karlsson (S), Jonas Andersson i Linköping (SD), Anna Sibinska (MP), Azadeh Rojhan Gustafsson (S) och John Weinerhall (M).

Avvikande meningar

1.

Utgiftsramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (M)

Lotta Finstorp (M), Ann-Britt Åsebol (M) och John Weinerhall (M) anför:

Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2019/20:3060 (M) av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson yrkande 3 i denna del och yrkande 4 i denna del, medan regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas. Övriga motioner bör avstyrkas i berörda delar.

Moderaterna vill öka anslaget till Skapande skola och stärka bibliotekens arbete för barns och ungdomars integration. Vidare vill Moderaterna öka anslagen för idrottsprojekt i utsatta områden och stödet till frilufts-organisationer. Moderaterna vill även återinföra entréavgifter för vuxna på statliga museer och minska bidraget till folkbildningen.

2.

Utgiftsramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (SD)

Aron Emilsson (SD), Angelika Bengtsson (SD) och Jonas Andersson i Linköping (SD) anför:

Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2019/20:2682 (SD) av Jimmie Åkesson m.fl. yrkande 4 i denna del och yrkande 5 i denna del, medan regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas. Övriga motioner bör avstyrkas i berörda delar.

Kulturen har en central plats i livet, samhället och politiken. Att stärka den nationella identiteten och kulturarvets ställning är positivt för samhällsut-vecklingen och den nationella sammanhållningen. Kultur ska vara lättillgängligt för barn, gamla och funktionsnedsatta. Sverigedemokraterna vill bl.a. avsätta en kulturarvsmiljard för kyrkoantikvarisk ersättning. Sverigedemokraterna vill även satsa på kulturlotsar och Sverigecenter som en landsomfattande kulturpolitisk reform för integration och vitalisering av kulturlivet. Vidare vill Sverigedemokraterna anslå medel för en digitalisering av bibliotekstjänsterna och den tryckta litteraturskatten.

3.

Utgiftsramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (V)

Vasiliki Tsouplaki (V) anför:

Jag anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2019/20:2915 (V) av Jonas Sjöstedt m.fl. yrkande 7 i denna del och yrkande 8 i denna del, medan regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas. Övriga motioner bör avstyrkas i berörda delar. 

Kulturen spelar en central roll i ett demokratiskt samhälle. Varje konstnärligt uttryck är unikt och en viktig del av det samhälle vi lever i. Vänsterpartiet vill satsa på kultursamverkansmodellen för att kulturen ska nå ut i hela landet och verka för en bättre ersättning för kulturskapare, höjt stöd för konstnärer och kulturutövares organisationer samt stärka barns och ungdomars möjlighet att själv prova på och utöva teater, dans, musik m.m. inom ramen för kulturskolans verksamhet. Vänsterpartiet vill också höja stödet till ungdomsorganisationerna och verka för att barns och ungdomars deltagande i idrott inte ska vara en klassfråga.

4.

Utgiftsramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KD)

Roland Utbult (KD) anför:

Jag anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2019/20:3341 (KD) av Ebba Busch Thor m.fl. yrkande 3 i denna del och yrkande 4 i denna del, medan regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas. Övriga motioner bör avstyrkas i berörda delar.

I civilsamhället läggs grunden för demokrati, medmänsklighet och ett fungerande Sverige. Kristdemokraternas politik strävar efter att stärka det civila samhället och därmed de mellanmänskliga relationerna. Krist-demokraterna vill ta vara på den kraft som finns i civilsamhället och tillskjuter därför resurser till föreningar och organisationer för arbete och verksamhet som bryter äldres ensamhet och isolering samt vill även satsa på att ge fler äldre chans till fysisk aktivitet och träning. Vidare vill Kristdemokraterna satsa på stöd till civilsamhället i utsatta områden.

Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2019-10-10 Justering: 2019-10-22 Trycklov: 2019-10-22