Utgiftsram för utgiftsområde 22 Kommunikationer

Yttrande 2019/20:TU1y

Trafikutskottets yttrande

2019/20:TU1y

Utgiftsram för utgiftsområde 22 Kommunikationer

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett trafikutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1 Förslag till statens budget för 2020, finansplan och skattefrågor) samt de motioner som kan komma att väckas om inkomster och utgiftsramar som berör utskottets beredningsområde. Trafikutskottet begränsar sitt yttrande till de förslag i propositionen och motionerna som gäller utgiftsramen för 2020 samt de preliminära utgiftsramarna för 2021 och 2022 för utgiftsområde 22 Kommunikationer.

Utskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens proposition i dessa delar och avstyrker motionerna.

I yttrandet finns fyra avvikande meningar (M, SD, V, KD).

Utskottets överväganden

Utgiftsram för utgiftsområde 22 Kommunikationer

Propositionen

I propositionens yrkande 6 i denna del föreslår regeringen att utgiftsramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer ska uppgå till 61295946000kronor 2020. Regeringen föreslår även i yrkande 9 att utgifterna för 2021 och 2022 som riktlinje för regeringens budgetarbete preliminärt beräknas till 68192 respektive 69500 miljoner kronor för utgiftsområde 22.

Budgetpropositionen för 2020 bygger på en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Motionerna

I partimotion 2019/20:3060 yrkande 3 i denna del föreslår Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M) att utgiftsramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer för 2020 höjs med 345 200 000 kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 4 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2021 och 2022 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

Jimmie Åkesson m.fl. (SD) föreslår i partimotion 2019/20:2682 yrkande 5 i denna del att utgiftsramen för utgiftsområdet för 2020 höjs med 2645000000 kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 7 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2021 och 2022 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

I partimotion 2019/20:2915 yrkande 7 i denna del föreslår Jonas Sjöstedt m.fl. (V) att utgiftsramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer för 2020 höjs med 5800000000 kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 8 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2021 och 2022 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

I partimotion 2019/20:3341 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) föreslås i yrkande 3 i denna del att utgiftsramen för utgiftsområde 22 Kommunikationer för 2020 höjs med 329500000 kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 4 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2021 och 2022 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

I följande tabeller redovisas dels förslaget till utgiftsram för utgiftsområdet för 2020, dels förslaget till preliminära utgiftsramar för utgiftsområdet åren därefter.

Förslag till utgiftsram för utgiftsområde 22

Tusental kronor

År

Regeringen

M

SD

V

KD

2020

61295 946

+345 200

+2645 000

+5800 000

+329 500

Förslag till preliminära utgiftsramar för utgiftsområde 22

Miljoner kronor

År

Regeringen

M

SD

V

KD

2021

68 192

+288

+2 895

+8 085

+330

2022

69 500

+288

+3 145

+8 085

+330

Utskottets ställningstagande

Trafikutskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens förslag till utgiftsram för utgiftsområde 22 Kommunikationer för 2020 samt de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för åren därefter enligt budgetpropositionen. Motionsförslagen bör avstyrkas i motsvarande delar.

Stockholm den 22 oktober 2019

På trafikutskottets vägnar

Jens Holm

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Jens Holm (V), Anders Åkesson (C), Magnus Jacobsson (KD), Anna-Caren Sätherberg (S), Jessika Roswall (M), Jasenko Omanovic (S), Sten Bergheden (M), Jimmy Ståhl (SD), Teres Lindberg (S), Anders Hansson (M), Thomas Morell (SD), Johan Büser (S), Elin Gustafsson (S), Helena Gellerman (L), Patrik Jönsson (SD), Emma Berginger (MP) och Åsa Coenraads (M).

Avvikande meningar

1.

Utgiftsram för utgiftsområde 22 Kommunikationer (M)

Jessika Roswall (M), Sten Bergheden (M), Anders Hansson (M) och Åsa Coenraads (M) anför:

Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2019/20:3060 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M) yrkandena 3 och 4, båda i denna del, medan regeringens förslag i motsvarande delar i budget­propositionen bör avstyrkas. Övriga motioner bör avstyrkas i berörda delar.

2.

Utgiftsram för utgiftsområde 22 Kommunikationer (SD)

Jimmy Ståhl (SD), Thomas Morell (SD) och Patrik Jönsson (SD) anför:

Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2019/20:2682 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 5 och 7, båda i denna del, medan regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas. Övriga motioner bör avstyrkas i berörda delar.

3.

Utgiftsram för utgiftsområde 22 Kommunikationer (V)

Jens Holm (V) anför:

Jag anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2019/20:2915 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 7 och 8, båda i denna del, medan regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas. Övriga motioner bör avstyrkas i berörda delar.

4.

Utgiftsram för utgiftsområde 22 Kommunikationer (KD)

Magnus Jacobsson (KD) anför:

Jag anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2019/20:3341 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkandena 3 och 4, båda i denna del, medan regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas. Övriga motioner bör avstyrkas i berörda delar.

Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2019-10-15 Justering: 2019-10-22 Trycklov: 2019-10-24