Utgiftsram för utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Yttrande 2019/20:JuU1y

Justitieutskottets yttrande

2019/20:JuU1y

Utgiftsram för utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett justitieutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1 Förslag till statens budget för 2020, finansplan och skattefrågor) samt de motioner som kan komma att väckas om inkomster och utgiftsramar som berör utskottets berednings­område.

Justitieutskottet begränsar sitt yttrande till de förslag i propositionen och motionerna som gäller utgiftsramen för 2020 samt de preliminära utgifts­ramarna för 2021 och 2022 för utgiftsområde 4 Rättsväsendet.

Utskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens proposition i dessa delar och avstyrker motionerna.

I yttrandet finns fyra avvikande meningar (M, SD, V, KD).

Utskottets överväganden

Utgiftsram för utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Propositionen

I propositionens yrkande 6 i denna del föreslår regeringen att utgiftsramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet ska uppgå till 51731 092 000 kronor för 2020. Regeringen föreslår även i yrkande 9 att utgifterna för 2021 och 2022 som riktlinje för regeringens budgetarbete preliminärt beräknas till 54 481 respektive 55 469 miljoner kronor för utgiftsområde 4.

Motionerna

I partimotion 2019/20:3060 yrkande 3 i denna del föreslår Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M) att utgiftsramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet för 2020 höjs med 2494miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 4 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2021 och 2022 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

I partimotion 2019/20:2682 yrkande 5 i denna del föreslår Jimmie Åkesson m.fl. (SD) att utgiftsramen för utgiftsområdet för 2020 höjs med 5679 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 7 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2021 och 2022 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

I partimotion 2019/20:2915 yrkande 7 i denna del föreslår Jonas Sjöstedt m.fl. (V) att utgiftsramen för utgiftsområdet för 2020 höjs med 6,6 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 8 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2021 och 2022 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

I partimotion 2019/20:3341 yrkande 3 i denna del föreslår Ebba Busch Thor m.fl. (KD) att utgiftsramen för utgiftsområdet för 2020 höjs med 890 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. I motionens yrkande 4 i denna del lämnas även förslag om de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för 2021 och 2022 som riktlinje för regeringens budgetarbete.

I följande tabeller redovisas dels förslaget till utgiftsram för utgiftsområdet för 2020, dels förslaget till preliminära utgiftsramar för utgiftsområdet åren därefter.

Förslag till utgiftsram för utgiftsområde 4

Tusental kronor

År

Regeringen

M

SD

V

KD

2020

51731 092

+2494 000

+5679 000

+6 600

+890 000

Förslag till preliminära utgiftsramar för utgiftsområde 4

Miljoner kronor

År

Regeringen

M

SD

V

KD

2021

54 481

+2639

+6 551

+11

+977

2022

55 469

+4 069

+8 610

+10

+2088

Utskottets ställningstagande

Justitieutskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens förslag till utgiftsram för utgiftsområde 4 Rättsväsendet för 2020 samt de preliminära utgiftsramarna för utgiftsområdet för åren därefter enligt budgetpropositionen. Motionsförslagen bör avstyrkas i motsvarande delar.

Stockholm den 22 oktober 2019

På justitieutskottets vägnar

Fredrik Lundh Sammeli

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Fredrik Lundh Sammeli (S), Andreas Carlson (KD), Johan Forssell (M), Petter Löberg (S), Adam Marttinen (SD), Maria Strömkvist (S), Johan Hedin (C), Linda Westerlund Snecker (V), Ellen Juntti (M), Katja Nyberg (SD), Joakim Sandell (S), Carina Ödebrink (S), Johan Pehrson (L), Rasmus Ling (MP), Ingemar Kihlström (KD), Mikael Damsgaard (M) och Bo Broman (SD).

Avvikande meningar

1.

Utgiftsram för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (M)

Johan Forssell (M), Ellen Juntti (M) och Mikael Damsgaard (M) anför:

Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2019/20:3060 yrkandena 3 och 4 i dessa delar, medan regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas. Övriga motioner bör avstyrkas i berörda delar.

2.

Utgiftsram för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (SD)

Adam Marttinen (SD), Katja Nyberg (SD) och Bo Broman (SD) anför:

Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2019/20:2682 yrkandena 5 och 7 i dessa delar, medan regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas. Övriga motioner bör avstyrkas i berörda delar.

3.

Utgiftsram för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (V)

Linda Westerlund Snecker (V) anför:

Jag anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2019/20:2915 yrkandena 7 och 8 i dessa delar, medan regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas. Övriga motioner bör avstyrkas i berörda delar.

4.

Utgiftsram för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (KD)

Andreas Carlson (KD) och Ingemar Kihlström (KD) anför:

Vi anser att finansutskottet bör tillstyrka partimotion 2019/20:3341 yrkandena 3 och 4 i dessa delar, medan regeringens förslag i motsvarande delar i budgetpropositionen bör avstyrkas. Övriga motioner bör avstyrkas i berörda delar.

Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2019-10-10 Justering: 2019-10-22 Trycklov: 2019-10-22