Utgiftsram för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Yttrande 2019/20:UU2yUtrikesutskottets yttrande

2019/20:UU2y

Utgiftsram för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1 Förslag till statens budget för 2020, finansplan och skattefrågor) samt de motioner som kan komma att väckas om inkomster och utgiftsramar som berör utskottets beredningsområde. Utrikesutskottet begränsar sitt yttrande till de förslag i propositionen och motionerna som gäller utgiftsramen för 2020 samt de preliminära utgiftsramarna för 2021 och 2022 för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

Utskottet föreslår att finansutskottet tillstyrker regeringens proposition i dessa delar och avstyrker motionerna.

I yttrandet finns tre avvikande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2019-10-10 Justering: 2019-10-24 Trycklov: 2019-10-30