UU1Y

Yttrande 1997/98:UU1Y

Till finansutskottet

Finansutskottet har genom beslut den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 (volym 1) i vad avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998, utgifternas fördelning på utgiftsområden och beräkningen av statsinkomsterna, låneramar m.m. (yrkandena 1-12 och 24-44) jämte motioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Utrikesutskottet väljer att i det följande yttra sig över propositionens yrkanden 4, 5 och 9, samtliga i berörd del, samt över de yrkanden i motionerna Fi206 (m), Fi212 (fp), Fi215 (kd), Fi218 (c), Fi219 (mp), Fi220 (v), U224 (m) och Fö225 (m) som berör utskottets beredningsområde. Vidare överlämnas med yttrandet, under förutsättning av finansutskottets accepterande här-

av, motionerna 1997/98:U224 (m) yrkande 4 (i den del som berör anslaget Samarbete och utveckling inom Östersjöregionen), 1997/98:U307 (m) yrkande 5 och 1997/98:U809 (m) yrkande 4.

Propositionen

Regeringen föreslår (prop. 1997/98:1, volym 1) att riksdagen

såvitt avser den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 1998

4. beslutar om fördelning av utgifterna för budgetåret 1998 på utgiftsområden i enlighet med vad regeringen anfört (avsnitt 4.5.3, tabell 4.10),

5. godkänner den preliminära fördelningen av utgifterna på utgiftsområden för budgetåren 1999 och 2000 som riktlinjer för regeringens budgetarbete (avsnitt 4.5.3, tabell 4.10),

9. bemyndigar regeringen att för budgetåret 1998 dels besluta om lån i Riksgäldskontoret till investeringar i anläggningstillgångar intill ett sammanlagt belopp av 15 700 000 000 kr, dels besluta om krediter för myndigheters räntekonton intill ett sammanlagt belopp av 13 400 000 000 kr (avsnitt 4.6, tabellerna 4.11 och 4.12).

Vad avser utrikesutskottets beredningsområde innebär detta att regeringen för 1998 föreslår (yrkande 4 i berörd del) en utgiftsram (tusental kronor, löpande priser) för utgiftsområde 5, Utrikesförvaltning och internationell samverkan, på 2 811 310 och för utgiftsområde 7, Internationellt bistånd, på 11 434 400.

Den av regeringen föreslagna (yrkande 5 i berörd del), preliminära fördelningen av utgifter (miljoner kronor, löpande priser) för utgiftsområde 5 uppgår till 2 873 för 1999 och till 2 943 för 2000. För utgiftsområde 7 uppgår motsvarande förslag till 12 028 för 1999 och 13 041 för 2000.

Ovan redovisade belopp, jämte de förslag som i motsvarande delar framförts motionsvis, redovisas i tabellarisk form i bilaga till detta yttrande.

I yrkande 9 begärs, inom utrikesutskottets beredningsområde, dels lånebemyndigande avseende utgiftsområde 5 om 261,8 miljoner kronor och avseende utgiftsområde 7 om 62,0 miljoner kronor, dels beslut om krediter för myndigheternas räntekonton intill ett belopp om 167,0 miljoner kronor avseende utgiftsområde 5 och 41,2 miljoner kronor avseende utgiftsområde 7.

Sammanfattning av propositionen

Utgiftsområde 5: Utrikesförvaltning och internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar förvaltningskostnader för Utrikesdepartementet och de 100 utlandsmyndigheterna, bidrag till vissa internationella organisationer, information om Sverige i utlandet, nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor samt övriga utrikespolitiska frågor som omfattar strategisk exportkontroll och Europainformation. Målet för utgiftsområdet är att säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder. Särskild uppmärksamhet kommer under 1998 att ägnas bl.a. ett utvidgat och förstärkt EU-samarbete, ett aktivt arbete i säkerhetsrådet och genom andra åtgärder ett fortsatt stöd till FN:s och andra organisationers arbete för internationell fred, säkerhet och mänskliga rättigheter. Bland de prioriterade verksamheterna finns även ett utvidgat regionalt samarbete kring Östersjön.

De förslag till besparingsåtgärder som redovisades i den ekonomiska vårpropositionen fullföljs. Ramen för utgiftsområdet beräknas för år 1998 till

2 811 miljoner kronor, för år 1999 till 2 873 miljoner kronor och för år 2000 till 2 943 miljoner kronor.

Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar utvecklingssamarbete med u-länder och samarbete med länder i Central- och Östeuropa. Det överordnade målet för Sveriges internationella utvecklingssamarbete är att höja de fattiga folkens levnadsnivå. Riksdagen har lagt fast sex biståndspolitiska mål: resurstillväxt, ekonomisk och politisk självständighet, ekonomisk och social utjämning, demokratisk samhällsutveckling, en framsynt hushållning med naturresurser och omsorg om miljön samt jämställdhet mellan kvinnor och män. Regeringen har under de senaste åren genomfört ett omfattande policyarbete och omorganiserat biståndsförvaltningen. Sverige har en ledande roll i reformeringen av FN:s ekonomiska och sociala verksamhet, som nu går in i ett avgörande skede. Under år 1998 kommer regeringen att lägga fram en skrivelse om demokrati, utveckling och biståndets roll. En ny Afrikapolitik bereds.

Målen för samarbetet med Central- och Östeuropa är att främja en säkerhetsgemenskap, fördjupa demokratins kultur, stödja en socialt hållbar ekonomisk omvandling samt att stödja en miljömässigt hållbar utveckling. Härtill har regeringen beslutat att allt samarbete skall genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Insatser som syftar till att inlemma länderna i Central- och Östeuropa i det europeiska samarbetet prioriteras. För samarbetet med länder i Central- och Östeuropa, har riksdagen beslutat om ett program för åren 1995-1998 omfattande 4 010 miljoner kronor.

Regeringen avser under våren 1998 att förelägga riksdagen förslag till inriktning och omfattning av samarbetet för åren 1999-2001.

Ambitionen är att Sverige åter skall uppnå enprocentsmålet för biståndsramen när de statsfinansiella förutsättningarna för detta föreligger. Regeringen har i sin beräkning av ramen för utgiftsområdet utgått från att biståndsramen för åren 1998 och 1999 skall uppgå till 0,70 % av BNI för att år 2000 öka till 0,72 % av BNI. Biståndsramen för 1998 har minskat med 65 miljoner kronor jämfört med beräkningarna i regeringens ekonomiska vårproposition på grund av ändrad BNI-prognos. Ramen för utgiftsområdet föreslås för år 1998 till 11 434 miljoner kronor och beräknas för år 1999 till 12 028 miljoner kronor och för år 2000 till 13 041 miljoner kronor.

Lån för myndigheters investeringar i anläggningstillgångar och myndigheters krediter i Riksgäldskontoret

Enligt lagen (1996:1059) om statsbudgeten skall riksdagen årligen fastställa en total låneram i Riksgäldskontoret för myndigheters investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet (20 §). Vidare skall riksdagen årligen fastställa en total kreditram i Riksgäldskontoret för myndigheternas finansiering av behov av rörelsekapital (21 §).

Lånebemyndigandet för budgetåret 1998

Inom utgiftsområde 5 finns per den 30 juni 1997 upptagna lån om 150,5 miljoner kronor inom en till 261,8 miljoner kronor tilldelad låneram. Föreslagen låneram för budgetåret 1998 är 261,8 miljoner kronor. För utgiftsområde 7 är motsvarande belopp 57,5, 62,0 respektive 62,0 miljoner kronor.

Bemyndigande för total kreditram 1998

Myndigheterna placerar tillfällig överskottslikviditet och finansierar tillfälliga likviditetsunderskott i Riksgäldskontoret. De har för detta ändamål ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret.

För 1997 uppgår kreditramen för utgiftsområde 5 till 167,0 miljoner kronor och för utgiftsområde 7 till 41,2 miljoner kronor. Bemyndigande för 1998 begärs för oförändrade belopp.

Redovisning av beställningsbemyndiganden

Beställningsbemyndiganden och andra utfästelser som medför utgifter efter år 1998, dvs. sådana som får anslagspåverkan fr.o.m. år 1999, redovisas under egen rubrik i anslags- och myndighetsavsnitten. För utgiftsområde 7 begär regeringen ett beloppsbestämt beställningsbemyndigande om 810 miljoner kronor för år 1998 för insatser i Central- och Östeuropa. Regeringen begär också vissa bemyndiganden där belopp ej kan anges. Detta gäller bl.a. utgiftsområde 7 avseende utfästelser och åtaganden i det internationella utvecklingssamarbetet.

Motionerna

Motionsyrkandena

Utskottets yttrande omfattar berörda delar av motionerna Fi206 (m) yrkandena 4 och 5, Fi212 (fp) yrkandena 3 och 4, Fi215 (kd) yrkandena 2 och 3, Fi218 (c) yrkande 2, Fi219 (mp) yrkandena 19 och 20, Fi220 (v) yrkande 4, U224 (m) yrkandena 4 (delvis) och 5, U307 (m) yrkande 5, U809 (m) yrkande 4 och Fö225 (m) yrkande 8.

I ett betydande antal fall gäller att det i de motionsvis framförda alternativen till propositionen förekommer andra prioriteringar än regeringens såväl på anslagsnivå som på anslagspostnivå. Detta kan förekomma även om förslaget till tak för ett utgiftsområde sammanfaller med det i budgetpropositionen föreslagna. Utskottet avser att återkomma till frågor rörande fördelningen av medel inom utgiftsområdena i sina betänkanden 1997/98:UU1 och 1997/98:UU2.

Sammanfattning av motionerna

Moderaterna anför i sin partimotion Fi206 (m) yrkandena 4 och 5 (båda i berörd del) att den snabba globaliseringen fordrar svensk diplomatisk närvaro i de utomeuropeiska industriländerna. Framväxten av dynamiska ekonomier i främst Asien och Latinamerika, och förhoppningsvis snart i södra Afrika, kräver dessutom kontaktytor. Detsamma gäller de nya demokratierna i Central- och Östeuropa. Ytterligare ambassader bör mot denna bakgrund inrättas. Därför yrkas att 2 717 591 000 kr anslås för utgiftsområde 5 för budgetåret 1998 samt att 2 776 respektive 2 841 miljoner kronor preliminärt fördelas för budgetåren 1999 och 2000 som riktlinje för regeringens budget-

arbete. Förslaget utgår från att anslaget B 4 Fredsfrämjande verksamhet överförs till utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (jfr sammanfattningarna av motionerna U224 (m) yrkande 5, U307 (m) yrkande 5 och Fö225 (m) yrkande 8 nedan).

Beträffande utgiftsområde 7 föreslår Moderata samlingspartiet att

11 119 228 000 kr anvisas för 1998 samt att 10 008 respektive 10 416 miljoner kronor preliminärt fördelas för budgetåren 1999 och 2000, vilket innebär en besparing jämfört med regeringens alternativ. Besparingen möjliggörs genom ett skifte från det bilaterala biståndet till en särskild satsning på att utrota fattigdomen.

Moderata samlingspartiets förslag utgår dels från att medel överflyttas från utgiftsområdena 5 och 6 och inrättandet av ett nytt anslag, Fredsfrämjande truppinsatser och verksamheter (se sammanfattningarna av motionerna U224 (m) yrkande 5, U307 (m) yrkande 5 och Fö225 (m) yrkande 8 nedan), dels från att det tidigare anvisade anslaget Samarbete och utveckling inom Östersjöregionen upplöses och tillförs anslaget B 1 Samarbete med Central- och Östeuropa under utgiftsområde 7 (jämför sammanfattningarna av motionerna U224 (m) yrkande 4 (delvis) och U809 (m) yrkande 4 nedan).

Centerpartiet föreslår i motion Fi218 (c) yrkande 2 (delvis) en fördelning av utgifterna på utgiftsområdena 5 och 7 för budgetåret 1998 i enlighet med förslagen i budgetpropositionen.

I Folkpartiets partimotion Fi212 (fp) yrkandena 3 och 4 (båda i berörd del) föreslås ingen avvikelse inom utgiftsområde 5 jämfört med budgetpropositionen. Beträffande utgiftsområde 7 föreslår Folkpartiet att ytterligare 1 500 miljoner kronor fördelas på utgiftsområde 7 för budgetåret 1998 jämfört med budgetpropositionen och att den preliminära fördelningen för budgetåren 1999 och 2000 sätts 1 800 respektive 2 000 miljoner kronor högre än regeringens förslag.

Vänsterpartiet föreslår i sin partimotion Fi220 (v) yrkande 4 (delvis) att ett projektbidrag för information och studier om Europas och EU:s utveckling inrättas. Detta anslag bör omfatta 10 miljoner kronor, varför Vänsterpartiets förslag vad avser utgiftsområde 5 överstiger regeringens med 10 miljoner kronor för budgetåret 1998. Partiets förslag avseende utgiftsområde 7 ligger 1 000 miljoner kronor högre än regeringens. Detta skall ses som ett steg på vägen mot en återgång till enprocentsmålet. Vänsterpartiet anser att man genom denna extra miljard och genom att utnyttja medel ur anslagsbehållningar bör eftersträva att under 1998 komma upp till en biståndsnivå på 0,8 % av BNI. I motionen begärs också att regeringen utarbetar en plan för att biståndet år 2000 åter skall vara uppe på nivån 1 %.

Miljöpartiets budgetförslag (motion Fi219 (mp) yrkandena 19 och 20, båda delvis) innebär beträffande utgiftsområde 5 ingen avvikelse från budgetpropositionen.

Inom utgiftsområde 7 bör, framhåller partiet, kampen mot fattigdomen och bistånd med inriktning på vatten och livsmedelsproduktion stå i centrum. Återgången till enprocentsmålet bör ske i snabbare takt än vad regeringen föreslår. År 1998 bör biståndsnivån vara 0,79 % av BNI, år 1999 0,81 % och år 2000 0,84 %. Miljöpartiet föreslår därför att 1 730 miljoner kronor mer än vad regeringen föreslår anvisas för år 1998.

För åren 1999 och 2000 är motsvarande belopp 2 130 respektive 2 530 miljoner kronor.

Inte heller Kristdemokraterna (motion Fi215 (kd) yrkandena 2 och 3, båda delvis) föreslår någon förändring i förhållande till budgetpropositionen i vad avser utgiftsområde 5. Beträffande u-biståndet, inom utgiftsområde 7, föreslår Kristdemokraterna att en plan upprättas för en återgång till enprocentsnivån, vilket enligt partiets budgetförslag för perioden 1998-2000 innebär att 7 200 miljoner kronor tillförs utgiftsområdet utöver regeringens förslag. Ramen för utgiftsområdet skulle, enligt motionen, utökas med 1 800 miljoner kronor för år 1998, 2 400 miljoner kronor för år 1999 och 3 000 miljoner kronor för år 2000.

I kommittémotionerna U224 (m) yrkande 5, U307 (m) yrkande 5 och Fö225 (m) yrkande 8 föreslås, om de ses sammantagna, att anslaget Fredsfrämjande insatser inom utgiftsområde 6 och anslaget Fredsfrämjande verksamhet inom utgiftsområde 5 slås samman och överförs till ett nytt anslag Fredsfrämjande verksamhet inom utgiftsområde 7 samt att 527 828 000 anvisas på detta nya anslag för budgetåret 1998. Förslaget skulle, enligt motionärerna, medföra att en olycklig uppsplittring, som komplicerar det fredsfrämjande arbetet, skulle elimineras.

I kommittémotionerna U224 (m) yrkande 4 (delvis) och U809 (m) yrkande 4 begärs att det särskilda anslaget Samarbete och utveckling inom Östersjöregionen upplöses och tillförs den av riksdagen beslutade anslagsramen för stöd till Central- och Östeuropa (utgiftsområde 7 Internationellt bistånd).

Utskottets överväganden

De offentliga finanserna har förbättrats. Budgetsaneringen och den förstärkning av statsfinanserna som den har lett till möjliggör, enligt utskottets bedömning, att en ökad satsning på utgiftsområdena 5, Utrikesförvaltning och internationell samverkan, och 7, Internationellt bistånd, kan göras under den här aktuella treårsperioden. De föreslagna ökningarna är väl motiverade.

Anslagens fördelning mellan utgiftsområdena m.m.

I kommittémotionerna U224 (m) yrkande 5, U307 (m) yrkande 5 och Fö225 (m) yrkande 8 föreslås, om de ses sammantagna, att anslaget Fredsfrämjande insatser inom utgiftsområde 6 och anslaget Fredsfrämjande verksamhet inom utgiftsområde 5 slås samman och överförs till ett nytt anslag inom utgiftsområde 7.

Utskottet har tidigare behandlat motionsyrkanden med denna innebörd och därvid kommit fram till att nuvarande ordning är ändamålsenlig och att någon förändring i den av motionärerna förespråkade riktningen ej varit motiverad. Denna bedömning kvarstår. Enligt utskottets uppfattning bör således motionerna U224 (m) yrkande 5, U307 (m) yrkande 5 och Fö225 (m) yrkande 8 avstyrkas.

I kommittémotionen U809 (m) yrkande 4 begärs att det särskilda anslaget Samarbete och utveckling inom Östersjöregionen upplöses och tillförs den av riksdagen beslutade anslagsramen för stöd till Central- och Östeuropa (utgiftsområde 7 Internationellt bistånd).

Anslaget Samarbete och utveckling inom Östersjöregionen beviljades på tilläggsbudget under andra förutsättningar och med delvis annat syfte än de medel som anslås inom utgiftsområde 7 för samarbete med Central- och Östeuropa. Utskottet finner mot denna bakgrund det inte vara motiverat att förfara på sätt som motionärerna föreslår. Enligt utskottets mening bör därför motion U809 (m) yrkande 4 avstyrkas.

Utgiftsområde 5

Utskottet anser att regeringens förslag avseende utgiftsområde 5 (propositionens yrkanden 4 och 5 i berörda delar) är väl avvägt, varför det bör tillstyrkas. I konsekvens härmed bör förslagen i motionerna Fi206 (m) yrkandena 4 och 5 (båda delvis) och Fi220 (v) yrkande 4 (delvis) i förekommande fall avstyrkas vad avser såväl budgetåret 1998 som budgetåren 1999 och 2000.

Förslagen i motionerna Fi218 (c) yrkande 2 (delvis), Fi212 (fp) yrkandena 3 och 4 (båda delvis), Fi219 (mp) yrkandena 19 och 20 (båda delvis) samt Fi215 (kd) yrkandena 2 och 3 (båda delvis) avviker inte från regeringens.

Utgiftsområde 7

Flera motionsyrkanden handlar om hur enprocentsmålet skall uppnås, och i några av dem ställs krav på att en plan skall upprättas för hur detta mål skall uppfyllas.

I propositionen räknar regeringen med att biståndsramen höjs till 0,72 % av BNI år 2000. Ambitionen är att Sverige åter skall uppnå enprocentsmålet när de statsfinansiella förutsättningarna för detta föreligger. Utbetalningsnivån förutses under de närmaste åren kunna hållas på en högre nivå genom ett bättre utnyttjande av reservationer.

Utskottet noterar att biståndsramen för år 1998 föreslås ökas med 472 miljoner kronor jämfört med budgetåret 1997. För år 1999 beräknas den till

13 048 miljoner kronor och för år 2000 till 14 098 miljoner kronor. Detta innebär en nivåhöjning med drygt 2 miljarder kronor under den aktuella treårsperioden jämfört med innevarande budgetår.

Kunskapen om och stödet för enprocentsmålet är väl befäst i riksdagen och i den allmänna opinionen. Samtidigt är en återgång till enprocentsnivån också en internationellt betydelsefull symbolfråga, varför den också av det skälet bör prioriteras. Enprocentsmålet kvarstår, och att en återgång till detta nu påbörjas är en viktig signal från Sverige i en tid då de internationella biståndsflödena minskar kraftigt.

Utskottet noterar att regeringen avser att under våren 1998 förelägga riksdagen förslag till inriktning och omfattning av samarbetet med länder i Central- och Östeuropa för åren 1999-2001. Denna avsiktsförklaring, som ligger i linje med utskottets tidigare framförda synpunkter, välkomnas av utskottet.

Utskottet anser att regeringens förslag avseende utgiftsområde 7 (propositionens yrkanden 4 och 5 i berörda delar) är väl avvägt, varför det bör tillstyrkas. I konsekvens härmed bör förslagen i motionerna Fi206 (m) yrkandena 4 och 5 (båda delvis), Fi212 (fp) yrkandena 3 och 4 (båda delvis), Fi220 (v) yrkande 4 (delvis), Fi219 (mp) yrkandena 19 och 20 (båda delvis) och Fi215 (kd) yrkandena 2 och 3 (båda delvis) i förekommande fall avstyrkas vad avser såväl budgetåret 1998 som budgetåren 1999 och 2000.

Förslagen i motion Fi218 (c) yrkande 2 (delvis) avviker inte från regeringens.

Bemyndiganden

Utskottet tillstyrker, vad avser utgiftsområdena 5 och 7, regeringens begäran om bemyndigande att för budgetåret 1998 besluta om lån i Riksgäldskontoret och om krediter för myndigheters räntekonton (propositionens yrkande 9 i berörd del).

Stockholm den 23 oktober 1997

På utrikesutskottets vägnar

Viola Furubjelke

I beslutet har deltagit: Viola Furubjelke (s), Inga-Britt Johansson (s), Berndt Ekholm (s), Inger Koch (m), Urban Ahlin (s), Helena Nilsson (c), Carina Hägg (s), Bertil Persson (m), Karl-Göran Biörsmark (fp), Tone Tingsgård (s), Eva Zetterberg (v), Lars Hjertén (m), Bodil Francke Ohlsson (mp), Ingrid Näslund (kd), Magnus Johansson (s) och Sonia Karlsson (s).

Avvikande meningar

1. Anslagens fördelning mellan utgiftsområdena m.m.

Inger Koch, Bertil Persson och Lars Hjertén (alla m) anför:

Utskottet tillstyrker

dels, i enlighet med motionerna U224 (m) yrkande 5, U307 (m) yrkande 5 och Fö225 (m) yrkande 8, att anslaget Fredsfrämjande insatser inom utgiftsområde 6 och anslaget Fredsfrämjande verksamhet inom utgiftsområde 5 slås samman och överförs till ett nytt anslag inom utgiftsområde 7,

dels, i enlighet med motionerna U224 (m) yrkande 4 (delvis) och U809 (m) yrkande 4, att det särskilda anslaget Samarbete och utveckling inom Östersjöregionen upplöses och att 500 000 000 kr från detta tillförs anslagsramen för stöd till Central- och Östeuropa (utgiftsområde 7 Internationellt bistånd).

2. Ramarna för utgiftsområdena 5 och 7

Inger Koch, Bertil Persson och Lars Hjertén (alla m) anför:

Utskottet förordar de ramar för utgiftsområdena 5 och 7 för 1998 och den preliminära fördelning av utgifterna för samma utgiftsområden för 1999 och 2000 som, vad avser redovisningen av Moderata samlingspartiets förslag, framgår av bilagan till föreliggande yttrande med de motiveringar som framgår av sammanfattningarna av motionerna Fi206 (m) yrkandena 4 och 5 (båda i berörd del), U224 (m) yrkandena 4 (delvis) och 5, U307 (m) yrkande 5, U809 (m) yrkande 4 och Fö225 (m) yrkande 8.

3. Ramen för utgiftsområde 7

Karl-Göran Biörsmark (fp) anför:

Utskottet förordar den ram för utgiftsområde 7 för 1998 och den preliminära fördelning av utgifterna för samma utgiftsområde för 1999 och 2000 som, vad avser redovisningen av Folkpartiets förslag, framgår av bilagan till föreliggande yttrande med de motiveringar som framgår av motion Fi212 (fp) yrkandena 3 och 4 (båda delvis).

4. Ramarna för utgiftsområdena 5 och 7

Eva Zetterberg (v) anför:

Utskottet förordar de ramar för utgiftsområdena 5 och 7 för 1998 som, vad avser redovisningen av Vänsterpartiets förslag, framgår av bilagan till föreliggande yttrande med de motiveringar som framgår av sammanfattningen av motion Fi220 (v) yrkande 4 (i berörd del).

5. Ramen för utgiftsområde 7

Bodil Francke Ohlsson (mp) anför:

Utskottet förordar den ram för utgiftsområde 7 för 1998 och den preliminära fördelning av utgifterna för samma utgiftsområde för 1999 och 2000 som, vad avser redovisningen av Miljöpartiets förslag, framgår av bilagan till föreliggande yttrande med de motiveringar som framgår av sammanfattningen av motion Fi219 (mp) yrkandena 19 och 20 (båda delvis).

6. Ramen för utgiftsområde 7

Ingrid Näslund (kd) anför:

Utskottet förordar den ram för utgiftsområde 7 för 1998 och den preliminära fördelning av utgifterna för samma utgiftsområde för 1999 och 2000 som, vad avser redovisningen av Kristdemokraternas förslag, framgår av bilagan till föreliggande yttrande med de motiveringar som framgår av sammanfattningen av motion Fi215 (kd) yrkandena 2 och 3 (båda i berörd del).Särskilda yttranden

1. Enprocentsmålet

Inger Koch, Bertil Persson och Lars Hjertén (alla m) anför:

I motion U202, Fattigdomen i världen, föreslår Moderata samlingspartiet en övergång från utbetalningsmål, uttryckta i procent, till ett övergripande mål om fattigdomens utrotande i världen, kombinerat med effektivitetsmål. Bistånd skall vara effektivt. S.k. utgiftsmål - där måluppfyllelse består i att anslagna medel utbetalats - leder sällan till detta. Själva biståndets idé - hjälp till självhjälp - innebär också att biståndet successivt skall avvecklas när fattigdomen utrotats. En annan svaghet med procentmål är att de urholkas av inflation och devalveringar.

2. Enprocentsmålet

Karl-Göran Biörsmark (fp), Eva Zetterberg (v), Bodil Francke Ohlsson (mp) och Ingrid Näslund (kd) anför:

I budgetpropositionen upprepar regeringen sitt förslag sedan tidigare att biståndsramen även för nästa budgetår skall ligga kvar på den biståndshistoriskt låga nivån 0,7 %. Detta föreslår regeringen i tider då den internationella solidariteten är satt under mycket hård press och då biståndet präglas av resursknapphet.

Regeringen har steg för steg fjärmat sig från det moraliskt bindande enprocentsmålet som riksdagen en gång ställt sig bakom. I en situation med enorma behov av katastrofhjälp och omfattande behov av långsiktigt bistånd till stöd för spridande av demokrati, mänskliga rättigheter, ekonomiska reformprocesser och god miljö är det enligt vår mening nödvändigt att redan i budgeten för 1998 öka biståndsanslaget utöver de 0,7 % regeringen stannat vid.

Vägen som leder mot uppfyllandet av enprocentsmålet måste därför påbörjas omedelbart och första steget tas i budgeten för 1998. Vidare bör en plan upprättas som visar hur Sverige säkerställer löftet om enprocentsmålet.Regeringens och övriga partiers förslag till fördelning av utgifter på utgiftsområdena 5 och 7 åren 1998-2000

För övriga partier har angivits differenser gentemot regeringens förslag.

Utgiftsområde 5 Utrikesförvaltning och internationell samverkan

1998

(tkr) 1999

(mkr) 2000

(mkr) Regeringen 2 811 310 2 873 2 943 Moderata samlingspartiet - 93 409 - 97 - 102 Centerpartiet 0 0 0 Folkpartiet 0 0 0 Vänsterpartiet 10 000 - - Miljöpartiet 0 0 0 Kristdemokraterna 0 0 0 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1998

(tkr) 1999

(mkr) 2000

(mkr) Regeringen 11 434 400 12 028 13 041 Moderata samlingspartiet - 315 172 - 2 020 - 2 625 Centerpartiet 0 0 0 Folkpartiet 1 500 000 1 800 2 000 Vänsterpartiet 1 000 000 - - Miljöpartiet 1 730 000 2 130 2 530 Kristdemokraterna 1 800 000 2 400 3 000 Härvid har beaktats förslaget att överföra 500 000 000 kr från anslaget Samarbete och utveckling inom Östersjöregionen.

Gotab, Stockholm 1997

1997/98:UU1y

>B

>U

1997/98

UU1y

Utrikesutskottets yttrande

1997/98:UU1y

Utgiftsområdena 5 och 7 m.m.

1997/98:UU1y

>BBilaga

>U