UU2Y

Yttrande 1997/98:UU2Y

Till finansutskottet

Finansutskottet har genom beslut den 8 oktober 1997 berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för år 1998 (volym 1) i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 jämte motioner i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Utrikesutskottet berörs, vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997, av propositionens yrkande 14, enligt vilket regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att för vissa länder fastställa utgiftsramen till fem gånger landramen för budgetåret 1995/96 omräknat på 12-månadersbasis (propositionens avsnitt 5.6).

Inga motioner har väckts med anledning av propositionens förslag i denna del.

Propositionen

I sitt förslag till tilläggsbudget för budgetåret 1997 anför regeringen vad avser utgiftsområde 7 Internationellt bistånd följande.

För att understryka långsiktigheten i Sveriges utvecklingssamarbete kan regeringen med stöd av ett generellt bemyndigande från riksdagen bemyndiga Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) att göra utfästelser om fleråriga insatser i programländer för vilka landstrategier eller motsvarande fastställts. I syfte att minska reservationerna i det bilaterala biståndet, har för budgetåret 1997 landramarna för vissa programländer sänkts. Detta påverkar utfästelseutrymmet och har i vissa fall lett till att summan av gjorda åtaganden kommit att överstiga utfästelseramen om fem gånger gällande landram.

Regeringen föreslår därför ett bemyndigande att för vissa länder fastställa utfästelseramen till fem gånger landramen för budgetåret 1995/96 omräknad på 12-månadersbasis (prop. 1997/98:1, volym 1, yrkande 14).

Utskottets överväganden

Enligt utskottets uppfattning bör det oavsiktligt uppkomna problem som påpekas i propositionen åtgärdas. Regeringen bör därför bemyndigas att under budgetåret 1997 för de programländer som för budgetåret 1997 tillfälligt fått sänkta landramar fastställa en utfästelseram upp till fem gånger landramen för budgetåret 1995/96 omräknad på 12-månadersbasis.

Stockholm den 23 oktober 1997

På utrikesutskottets vägnar

Viola Furubjelke

I beslutet har deltagit: Viola Furubjelke (s), Inga-Britt Johansson (s), Nils T Svensson (s), Berndt Ekholm (s), Inger Koch (m), Urban Ahlin (s), Helena Nilsson (c), Carina Hägg (s), Bertil Persson (m), Karl-Göran Biörsmark (fp), Tone Tingsgård (s), Eva Zetterberg (v), Agneta Brendt (s), Lars Hjertén (m), Bodil Francke Ohlsson (mp), Ingrid Näslund (kd) och Sonia Karlsson (s).

Gotab, Stockholm 1997

1997/98:UU2y

>B

>U

1997/98

UU2y

Utrikesutskottets yttrande

1997/98:UU2y

Tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997