Vårtilläggsbudget för 2009 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Yttrande 2008/09:KU6y

2008/09:KU6 Vårtilläggsbudget för 2009 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Konstitutionsutskottets yttrande

2008/09:KU6

Vårtilläggsbudget för 2009 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Till finansutskottet

Finansutskottet har den 21 april 2009 beslutat att bereda övriga berörda utskott tillfälle att senast den 19 maj avge yttrande över 2009 års proposition om vårtilläggsbudget (prop. 2008/09:99) och de motioner som kan komma att väckas, allt i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Konstitutionsutskottet yttrar sig över förslag i propositionen om ändrad ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse och ändrade anslag inom utgiftsområdet, om en ny investeringsplan för riksdagsförvaltningen för 2009 samt partimotionerna 2008/09:Fi21 (s) yrkande 5 i motsvarande del, 2008/09:Fi22 (mp) i motsvarande del och 2008/09:Fi23 (v) yrkandena 4 och 5 båda i motsvarande del.

Utskottets överväganden

Propositionen

I propositionen läggs inom utgiftsområdet förslag från dels regeringen om ändringar av såväl utgiftsområdets ram som två anslag, dels riksdagsstyrelsen om en ny investeringsplan för riksdagsförvaltningen för 2009.

Utgiftsram och anslag

Regeringen föreslår att ramen för utgiftsområde 1 Rikets styrelse för 2009 ska uppgå till 12 509 619 000 kr (prop. 2008/09:99 s. 12). I förhållande till beslutet om statsbudget för 2009 innebär det en ökning av ramen med 136 700 000 kr.

Anslaget 3:1 Sametinget föreslås minska med 5 000 000 kr. Som skäl för minskningen anför regeringen finansieringen av ökningen av det under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar uppförda anslaget 1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar.

Anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. föreslås öka med 141 700 000 kr. Regeringen anför bl.a. följande skäl till ökningen. Förberedelserna och genomförandet av det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd behöver, mot bakgrund av bl.a. krisen på finansmarknaden, stärkas ytterligare (81 000 000 kr), vilket finansieras delvis genom att det under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård uppförda anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden minskas med 6 000 000 kr. Förändringen av den svenska kronans värde, framför allt mot euron, har för utrikesrepresentationen medfört ökade kostnader (23 600 000 kr). Kostnaderna för Regeringskansliets utredningsverksamhet för innevarande år blir större än vad som tidigare beräknats (18 300 000 kr) vilket finansieras genom att de under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslagen 1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg och 1:13 Myndigheten för yrkeshögskolan minskas med 13 300 000 respektive 5 000 000 kr. Utrikesdepartementets avveckling av utlandsmyndigheter under 2007 och 2008 har medfört att ett antal fastigheter i Budapest, Kapstaden, Pretoria och Washington har sålts av Statens fastighetsverk, vilket orsakat tillfälliga avvecklingskostnader samt nedskrivningar (12 000 000 kr). Regeringen avser, mot bakgrund av sina uttalanden i budgetpropositionen för 2009 och propositionen om stabilitetsstärkande åtgärder för det svenska finansiella systemet, att bl.a. bilda Finansmarknadskommittén, med uppdrag att främja stabilitet, förtroende, effektivitet och utvecklingsmöjligheter för svensk finanssektor (10 000 000 kr).

Förslag till investeringsplan för riksdagsförvaltningen

Riksdagsstyrelsen föreslår att riksdagen godkänner en investeringsplan för riksdagsförvaltningen enligt nedanstående tabell. De föreslagna tilläggen i riksdagsförvaltningens investeringsplan uppgår för verksamhetsåret 2009 till 27 600 000 kr och ryms som helhet inom riksdagsförvaltningens beviljade låneramar.

Investeringsplan för riksdagsförvaltningen

Miljoner kronor

 

Utfall 2007

Prognos 2008

Budget 2009

Beräknat 2010

Beräknat 2011

Avbrottsfri kraft (UPS)

1,1

9,6

16,1

 

 

Övriga anläggningstillgångar, fastigheter

30,5

40,4

8,2

13,8

13,8

Nytt mediahanteringssystem

 

 

15,0

 

 

Anläggningstillgångar, övrigt

34,4

31,0

25,9

25,1

25,1

Summa investeringar

66,0

81,0

65,1

38,9

38,9

Lån i Riksgälden

63,6

81,0

64,9

38,9

38,9

Anslag

2,4

 

0,2

 

 

Summa finansiering

66,0

81,0

38,9

38,9

38,9

Som skäl till den nya investeringsplanen anför riksdagsstyrelsen införskaffandet av ett nytt mediahanteringssystem, investeringar i fastigheter rörande avbrottsfri kraft (UPS-anläggning) och ventilation samt vissa tillägg i den ursprungliga investeringsplanen avseende investeringar i bl.a. en ny postsortering och en ombyggnad av bankhallen (prop. 2008/09:99 s. 17–18).

Motionerna

Mona Sahlin m.fl. (s) föreslår i motion 2008/09:Fi21 att riksdagen ska besluta att anslaget 3:1 Sametinget ökas med 5 000 000 kr och att anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. minskas med 141 700 000 kr jämfört med regeringens förslag (yrkande 5 i denna del). Motionärerna anför bl.a. att regeringen inte motiverar reduceringen av anslaget till Sametinget eller konsekvenserna av detta och att det är oerhört viktigt att projekteringen av byggnationen av det nya Sametinget kommer igång under 2009. Vidare anförs i motionen att regeringen behöver motivera varför 2009 års ordförandeskap ska kosta betydligt mer än 2001 års ordförandeskap och att Regeringskansliet bör klara av att finansiera t.ex. ökade utredningsbehov, nya finansmarknadskommittéer och liknande inom Regeringskansliets befintliga ram.

Peter Eriksson m.fl. (mp) föreslår i motion 2008/09:Fi22 att riksdagen ska besluta att bl.a. anslaget 3:1 Sametinget ökas med 5 000 000 kr och att anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. minskas med 40 000 000 kr jämfört med regeringens förslag (i denna del). Motionärerna anför bl.a. att den av regeringen föreslagna ökningen av utgifterna med anledning av förstärkningen av förberedelserna av Sveriges ordförandeskap som följd av händelser i omvärlden inte motiverar att hela den summan ska leda till anslagsökning. I motionen anges att de ökade behoven borde leda till omprioriteringar, och därför anser motionärerna att anslagsökningen till 4:1 Regeringskansliet m.m. ska minskas med 40 000 000 kr jämfört med regeringens förslag. Vidare anförs i motionen att regeringen inte visar konsekvenserna av anslagsminskningen på 3:1 Sametinget för myndighetens verksamhet. Motionärerna anser att Sametingets verksamhet är viktig, och när regeringen inte kan påvisa att det finns något skäl till neddragningen så avvisas förslaget.

Lars Ohly m.fl. (v) föreslår i motion 2008/09:Fi23 dels att riksdagen ska besluta att ramen för utgiftsområdet 1 Rikets styrelse minskas med 76 000 000 kr jämfört med regeringens förslag (yrkande 4 i denna del), dels att riksdagen beslutar att anslaget 3:1 Sametinget ökas med 5 000 000 kr och att anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. minskas med 81 000 000 kr jämfört med regeringens förslag (yrkande 5 i denna del). Motionärerna noterar att regeringens största anslagsökning inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse utgörs av förslaget på ytterligare 81 000 000 kr till förberedelserna och genomförandet av det svenska ordförandeskapet. Motionärerna anser att de redan betydande avsatta medlen för utgifterna för det svenska ordförandeskapet bör räcka för att täcka även dessa utgifter samt att även Regeringskansliet bör anpassa sig till den rådande lågkonjunkturen, som regeringen själv hänvisar till som kristid, och anpassa sina kostnader till de givna anslagen.

Utskottets ställningstagande

Utskottet bedömer att regeringens förslag till anslagsförändringar inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse är väl avvägt, inte minst mot bakgrund av bl.a. krisen på finansmarknaden vilken skapat ett behov av att förstärka förberedelserna och genomförandet av det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Utskottet tillstyrker därmed regeringens förslag till ändrad ram för utgiftsområde 1 och ändrade anslag inom utgiftsområdet och avstyrker partimotionerna 2008/09:Fi21 (s) yrkande 5 i denna del, 2008/09:Fi22 (mp) i denna del samt 2008/09:Fi23 (v) yrkandena 4 och 5 i dessa delar.

Vidare bedömer utskottet att riksdagsstyrelsens avväganden vad gäller behov av nya investeringar i bl.a. ett nytt mediahanteringssystem och riksdagens fastigheter är väl motiverade. Utskottet tillstyrker därför även riksdagsstyrelsens förslag till investeringsplan för riksdagsförvaltningen för perioden 2009–2011.

Stockholm den 19 maj 2009

På konstitutionsutskottets vägnar

Berit Andnor

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Berit Andnor (s), Per Bill (m), Margareta Cederfelt (m), Morgan Johansson (s), Andreas Norlén (m), Stefan Tornberg (c), Helene Petersson i Stockaryd (s), Björn Leivik (m), Billy Gustafsson (s), Ingvar Svensson (kd), Anna Tenje (m), Marianne Berg (v), Phia Andersson (s), Annie Johansson (c), Mikael Johansson (mp), Tone Tingsgård (s) och Helena Bargholtz (fp).

Avvikande meningar

1.

Anslaget till Sametinget (s, v, mp)

 

Berit Andnor (s), Morgan Johansson (s), Helene Petersson i Stockaryd (s), Billy Gustafsson (s), Marianne Berg (v), Phia Andersson (s), Mikael Johansson (mp) och Tone Tingsgård (s) anför:

Vi anser att såväl Sametingets fortlöpande verksamhet som projekteringen av byggnationen av det nya Sametinget är viktiga. När regeringen inte kan påvisa att det finns något skäl till neddragningen av anslaget 3:1 Sametinget så avvisar vi förslaget.

Mot bakgrund av vad utskottet uttalat, i samband med vårens granskning av regeringens agerande avseende vissa anslag i tilläggsbudgeten, om vikten av att regeringens förslag är utförligt motiverade och redovisade (bet. 2008/09:KU20 avsnitt 2.8) anser vi att regeringen tydligare borde ha motiverat reduceringen av anslaget till Sametinget eller konsekvenserna av detta.

Det ovannämnda innebär att regeringens föreslagna anslagsminskning av 3:1 Sametinget bör avstyrkas och att riksdagen i stället ska besluta att anslaget ökas med 5 000 000 kr jämfört med regeringens förslag. Därmed bör riksdagen bifalla motionerna 2008/09:Fi21 (s) yrkande 5 i denna del, 2008/09:Fi22 (mp) i denna del samt 2008/09:Fi23 (v) yrkande 5 i denna del.

2.

Tilläggsbudget avseende utgiftsområde 1 (s)

 

Berit Andnor (s), Morgan Johansson (s), Helene Petersson i Stockaryd (s), Billy Gustafsson (s), Phia Andersson (s) och Tone Tingsgård (s) anför:

Vi anser att regeringen behöver motivera varför 2009 års ordförandeskap ska kosta betydligt mer än 2001 års ordförandeskap. Vi anser vidare att Regeringskansliet bör klara av att finansiera t.ex. ökade utredningsbehov, nya finansmarknadskommittéer och liknande inom Regeringskansliets befintliga ram.

Detta innebär att regeringens föreslagna anslagsökning inom utgiftsområde 1 bör avstyrkas och att riksdagen i stället ska besluta att anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. minskas med 141 700 000 kr jämfört med regeringens förslag. Därmed bör riksdagen bifalla motionen 2008/09:Fi21 (s) yrkande 5 i denna del.

3.

Tilläggsbudget avseende utgiftsområde 1 (v)

 

Marianne Berg (v) anför:

Mot bakgrund av att regeringens största anslagsökning inom utgiftsområdet 1 Rikets styrelse utgörs av förslaget på ytterligare 81 000 000 kr till förberedelserna och genomförandet av det svenska ordförandeskapet anser jag att de redan betydande avsatta medlen för utgifterna för det svenska ordförandeskapet bör räcka för att täcka även dessa utgifter. Jag anser att Regeringskansliet bör anpassa sig till den rådande lågkonjunkturen, som regeringen själv hänvisar till som kristid, och anpassa sina kostnader till de givna anslagen.

Detta innebär att regeringens föreslagna anslagsökning inom utgiftsområde 1 bör avstyrkas och att riksdagen i stället ska besluta att anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. minskas med 81 000 000 kr jämfört med regeringens förslag. Vidare innebär detta även att ramen för utgiftsområde 1 Rikets styrelse bör sänkas med motsvarande 76 000 000 kr jämfört med regeringens förslag.

Därmed bör riksdagen bifalla motionen 2008/09:Fi23 (v) yrkandena 4 och 5 i dessa delar.

4.

Tilläggsbudget avseende utgiftsområde 1 (mp)

 

Mikael Johansson (mp) anför:

Jag anser att den av regeringen föreslagna ökningen av utgifterna med anledning av förstärkningen av förberedelserna av Sveriges ordförandeskap som följd av händelser i omvärlden inte motiverar att hela den summan ska leda till anslagsökning.

Detta innebär att regeringens föreslagna anslagsökning inom utgiftsområde 1 bör avstyrkas och att riksdagen i stället ska besluta att anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. minskas med 40 000 000 kr jämfört med regeringens förslag. Därmed bör riksdagen bifalla motionen 2008/09:Fi22 (mp) i denna del.