Arbetsmarknadsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 8 november 2018

Föredragningslista

Arbetsmarknadsutskottet 2018/19:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:9
Datum och tid: 2018-11-08 10:00
Plats: RÖ 5-38

1. Justering av protokoll

2. Verksamhetsrådet för Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Fråga om att utse en (1) ledamot från arbetsmarknadsutskottet. Ev. beslut

3. Information från Diskrimineringsombudsmannen
Generaldirektör Agneta Broberg

4. Information från Jämställdhetsmyndigheten
Generaldirektör Lena Ag

5. Aktuella EU-frågor på jämställdhetsområdet
Information från regeringen
Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson, Socialdepartementet

- Informellt jämställdhetsministermöte i Wien den 12 oktober 2018

- Förhandlingarna om EU:s ratificering av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet

6. Utkast till rådsslutsatser om jämställdhet, ungdomar och digitalisering
Överläggning
Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson, Socialdepartementet

7. Kanslimeddelanden
Anmälan av sammanträdesplanen

8. Övriga frågor
Återrapport från möte med Arab Parliamentarians Network for Equality i riksdagen den 8 november 2018

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 november 2018 kl. 11.00

Bilagor


1. Protokoll 2018/19:8
2. Förfrågan
5. Rapport från jämställdhetsministermöte i Wien
6. Utkast till rådsslutssatser, Överläggnings-PM
7. Sammanträdesplan 2018/19:9