Civilutskottets sammanträde

11.00 tisdag 6 november 2018

Föredragningslista

Civilutskottet 2018/19:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:4
Datum och tid: 2018-11-06 11:00
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. En ny regional planering (CU2)
Justering
Prop. 2017/18:266 och motioner
Föredragande: SV

3. Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen (CU3)
Justering
Prop. 2017/18:268
Föredragande: EH

4. Fråga om yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram 2019
Beredning
Föredragande: SH

5. Information om arbetet med utvärderings- och forskningsfrågor
Sekretariatschef Thomas Larue

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 november 2018 kl. 11.00

Bilagor