Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

08.00 torsdag 13 december 2018

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2018/19:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:12
Datum och tid: 2018-12-13 08:00
Plats: RÖ 7-26

1. Kommissionens förslag om fastställande för år 2019 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten
Överläggning
COM(2018) 732
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Näringsdepartementet

2. Jordbruksråd 17-18 december 2018
Information
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
Näringsdepartementet

3. Kl. 08.30 Kommissionens förslag om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det trettioåttonde mötet i ständiga kommittén för konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö vad gäller ändringar av bilagorna II och III till konventionen
Överläggning
COM(2018) 731
Miljöminister Karolina Skog
Miljö- och energidepartementet

4. Arbetet med vägledning till art- och habitatdirektivet
Information
Miljöminister Karolina Skog
Miljö- och energidepartementet

5. Miljöråd 20 december 2018
Information om dagordningspunkterna 1-4, 6 a) i - vi, b) i och c)- h)
Miljöminister Karolina Skog
Miljö- och energidepartementet

6. Kl. 09.00 Miljöråd 20 december 2018
Information om dagordningspunkterna 5 och b) ii
Statssekreterare Eva Svedling

7. Inkomna EU-dokument
Föredragande: MN och NL

8. Utskottets arbetsplan
Föredragande: MB

9. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (MJU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: AS och NL

10. Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: CN och SM

11. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (MJU1)
Justering
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: AS och NL

12. Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2)
Justering
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: CN och SM

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Söndagen den 16 december 2018 kl. 12.00 alt. torsdagen den 24 januari 2019 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: PM och COM(2018) 732
Punkt 2: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 3: PM och COM(2018) 731
Punkt 5-6: Kommenterad dagordning med bilagor
Punkt 7: Lista inkomna EU-dokument
Punkt 8: Arbetsplan
Punkt 9-12: Förslag till betänkande - utskick onsdag 12 dec. ca kl. 18.00

Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Arbetsplan