Pressmeddelande

2017 års riksrevisionsutredning lämnar förslag till grundlagsändringar

Publicerat: 8 juni 2017 klockan 09.15

Den parlamentariska utredning som genomför en översyn av Riksrevisionen har den 7 juni 2017 lämnat ett delbetänkande med förslag till grundlagsändringar till riksdagsstyrelsen.

Utredningen föreslår att bestämmelsen om antalet riksrevisorer flyttas från regeringsformen till riksdagsordningen. Det blir på det sättet enklare för riksdagen att i framtiden ändra antalet riksrevisorer, om det skulle anses lämpligt.

Grunderna för att skilja en riksrevisor från uppdraget anges idag i regeringsformen. Utredningen anser att det även i framtiden ska framgå av regeringsformen när en riksrevisor kan skiljas från sitt uppdrag. Den nuvarande grunden för skiljande av en riksrevisor från uppdraget, ”allvarlig försummelse”, föreslås inte ändras.

Konstitutionsutskottet föreslås kunna besluta om att inleda en utredning av sådana omständigheter som kan leda till att en riksrevisor skiljs från uppdraget. Enligt utredningens förslag ska en sådan utredning utföras av riksdagens ombudsmän (JO).

För att stärka riksrevisorernas ställning föreslår utredningen ett krav på kvalificerad majoritet i riksdagen för att skilja en riksrevisor från uppdraget.

Bestämmelsen om skyldighet för den som granskas att lämna Riksrevisionen den hjälp och de uppgifter och upplysningar som Riksrevisionen behöver för granskningen bör enligt utredningen grundlagsfästas i regeringsformen.

Till delbetänkandet har fogats en reservation (SD) och ett särskilt yttrande (V).

Riksdagsstyrelsen skickar förslaget på remiss

Utredningen lämnar nu sina förslag till grundlagsändringar så att de ska kunna träda i kraft efter riksdagsvalet 2018. Riksdagsstyrelsen beslutar om att skicka förslagen på remiss.

Bakgrund

Riksdagsstyrelsen beslutade den 14 december 2016 att en parlamentariskt sammansatt kommitté ska göra en översyn av Riksrevisionen.

Utredningen leds av Mats Melin, justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. Följande ledamöter ingår i kommittén: Hans Ekström (S), Jörgen Hellman (S), Elvy Söderström (S), Elisabeth Svantesson (M), Andreas Norlén (M), Fredrik Eriksson (SD), Agneta Börjesson (MP), Per-Ingvar Johnsson (C), Mats Einarsson (V), Johan Pehrsson (L) och Tuve Skånberg (KD).

Utredningen ska slutredovisa sitt uppdrag senast den 31 december 2017.

För mer information om utredningen

Rikard Bergman, utredningssekreterare, telefon 08-786 57 71, e-post: rikard.bergman@riksdagen.se

För mer information om beredningsprocessen

Lars Seger, chefsjurist, telefon 08-786 63 86, e-post: lars.seger@riksdagen.se

Pressekreterare Anna Ström, 072-736 62 65