Pressmeddelande

Riksdagsstyrelsen föreslår ändringar i riksdagens arbete med EU-frågor

Publicerat: 15 juni 2018 klockan 10.00

Riksdagsstyrelsen har beslutat att i en framställning till riksdagen lägga fram ett antal förslag om EU-arbetet i riksdagen. Framställningen grundar sig på betänkandet från den parlamentariskt sammansatta kommitté som hade i uppdrag att utreda riksdagens arbete med EU-frågor.

Riksdagsstyrelsen föreslår riksdagen att anta styrelsens förslag till lagändringar och uppdra åt riksdagsdirektören att analysera behovet av åtgärder med anledning av den parlamentariska EU-kommitténs rekommendationer.

Sammanfattning av förslagen

  • Riksdagen ska inte längre vara tvungen att behandla grön- och vitböcker som överlämnas till riksdagen av Europeiska kommissionen.
  • Talmannen ska efter samråd med gruppledarna få bestämma att dokument från EU ska granskas, i stället för behandlas, av riksdagen. Förslag till rättsakter och inte bara utkast till lagstiftningsakter ska vara undantagna från granskningsförfarandet. Talmannen ska även efter samråd med gruppledarna få bestämma att dokument inom ramen för det interparlamentariska samarbetet i EU ska granskas av riksdagen.
  • Protokollsutdrag från ett utskott om att ett utkast till en av EU:s lagstiftningsakter inte strider mot subsidiaritetsprincipen ska tas upp på föredragningslistan till ett sammanträde i kammaren.
  • Det ska inte längre anges i riksdagsordningen att regeringen ska överlägga med EU-nämnden i andra frågor om arbetet i EU än frågor som ska beslutas i Europeiska unionens råd när nämnden av särskilda skäl begär sådan överläggning.
  • Det ska anges i riksdagsordningen att vad som yttras vid regeringens samråd med EU-nämnden ska nedtecknas i läsbar form, i stället för att vad som yttras vid nämndens överläggningar med regeringen ska nedtecknas i läsbar form.
  • Det ska införas en bestämmelse om att riksdagen genom utskottens och EU-nämndens ledamöter deltar i det interparlamentariska samarbetet mellan de nationella parlamenten i EU:s medlemsstater och med Europaparlamentet.
  • Det ska anges i riksdagsordningen att riksdagen väljer fyra ledamöter i en delegation till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol). Delegationen ska väljas för riksdagens valperiod. Delegationen ska årligen lämna en redogörelse för sin verksamhet till riksdagen.
  • Lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2019.

Bakgrund

Riksdagsstyrelsen beslutade den 8 juni 2016 att ge en parlamentariskt sammansatt kommitté i uppdrag att utreda riksdagens arbete med EU-frågor. Kommittén antog namnet den parlamentariska EU-kommittén. Vid riksdagsstyrelsens sammanträde den 14 februari 2018 överlämnade kommittén sitt betänkande till riksdagsstyrelsen. Betänkandet remitterades.

Dokument

För mer information

Anna Skeppstedt, verksjurist, telefon 08-786 48 13, e-post anna.skeppstedt@riksdagen.se

Pernilla Eldblom, talmannens pressekreterare, 072-746 65 53,