Pressmeddelande

Vinnare av riksdagens uppsatstävling

Publicerat: 16 december 2020 klockan 13.20

Två vinnande bidrag har utsetts i den första upplagan av riksdagens uppsatstävling för högskole- och universitetsstudenter. Vinnaruppsatserna handlar om kränkningar av kvinnliga riksdagsledamöter på sociala medier samt oppositions- och stödpartiers agerande i riksdagen.

Riksdagens uppsatstävling har inrättats för att främja kunskap och forskning om riksdagen. Tävlingen ska hållas varje år och är öppen för studenter på kandidat-, magister- eller masternivå som har skrivit en uppsats med anknytning till riksdagen.

– De två vinnarna bidrar på ett mycket fint sätt till den samlade kunskapen om riksdagen, partierna och riksdagsledamöters villkor, säger talman Andreas Norlén.

Tävlingsbidragen har bedömts av en priskommitté som består av bland andra talman Andreas Norlén och de tre vice talmännen. Efter rekommendation av kommittén har riksdagsdirektör Ingvar Matsson sedan fattat beslut om vinnarna. De båda vinnarna får ett diplom och en gåva. En prisceremoni och ett seminarium kommer att hållas för att uppmärksamma uppsatserna, när det är möjligt med hänsyn till den pågående pandemin.

Uppsats om kränkningar i sociala medier

Thea Ahlgren, statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, har skrivit uppsatsen "Att bryta ner och avhumanisera en människa. En kvalitativ studie om kvinnliga riksdagsledamöters erfarenheter av och strategier för könade kränkningar på sociala medier".

Priskommitténs motivering: Uppsatsen bidrar berömligt med ny och viktig kunskap på ett relativt outforskat område av betydelse för riksdagsledamöters genomförande av sitt uppdrag. Författarens analys belyser på ett insiktsfullt sätt ledamöters utsatthet på internet och deras strategier för att hantera kränkningar och kopplar väl resultatet till tidigare forskning.

Uppsats om partiers agerande i riksdagen

Nathalie Gunnarsson, statsvetenskapliga institutionen vid Linnéuniversitetet, har skrivit uppsatsen "Competitive, Accommodative or Neither? An Examination of two Swedish Parties Competitiveness while in Opposition and Support Party Status".

Priskommitténs motivering: Uppsatsen bidrar förtjänstfullt till förståelsen av partiers agerande i riksdagen i ett föränderligt parlamentariskt landskap. Författaren utför en gedigen hypotesprövning på ett omfattande material som sträcker sig över längre tid. Uppsatsen är väl förankrad i statsvetenskaplig forskning om partibeteende.

Om uppsatstävlingen

Uppsatstävling för studenter

För mer information

Thomas Larue, sekretariatschef utvärderings- och forskningssekretariatet, Riksdagsförvaltningen, e-post thomas.larue@riksdagen.se, telefon 08-786 66 67.

Pernilla Eldblom, talmannens pressekreterare, 08-786 44 00,