En europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 21 mars 2012

Utlåtande: En europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare

Utlåtande 2011/12:AU7

En europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare (AU7)

Arbetsmarknadsutskottet har granskat EU-kommissionens meddelande Europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare. Syftet med dokumentet är att bidra till debatten om hur EU kan stödja medlemsländerna i integrationsarbetet genom att dra lärdomar från erfarenheter från hela EU. Fokus ligger på att stärka migranters delaktighet i samhälle och utöka insatser på lokal nivå samt involvera ursprungsländerna i integrationsarbetet. Dokumentet innehåller en överblick över kommande utmaningar och rekommendationer och förslag på vad olika aktörer kan göra för att främja integrationen.

Arbetsmarknadsutskottet ser i huvudsak positivt på det som kommissionen tar upp. Angreppssättet ligger nära det svenska. Det är viktigt med öppenhet och tolerans i det europeiska samarbetet och att migranters mänskliga rättigheter värnas. EU behöver migration för att mildra effekterna av den demografiska utvecklingen och öka den globala konkurrenskraften. Ökad arbetskraftsinvandring utgör ett positivt bidrag i detta avseende, liksom en snabb etablering på arbetsmarknaden av både kvinnor och män. Det är dessutom viktigt att integrationspolitiken genomsyrar även andra politiska områden, exempelvis utbildningspolitiken.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Därefter skickades utlåtandet för kännedom till EU-kommissionen och till Regeringskansliet