Kommissionens meddelande om en handlingsplan för immateriella rättigheter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

EU:s handlingsplan för immateriella rättigheter har granskats (NU25)

Riksdagen har granskat ett meddelande från EU-kommissionen om en handlingsplan för immateriella rättigheter, det vill säga skydd av exempelvis patent, varumärken, formgivningar, upphovsrätt, geografiska beteckningar och företagshemligheter. I meddelandet föreslår EU-kommissionen specifika åtgärder inom fem centrala fokusområden.

Riksdagen välkomnar i stort de identifierade fokusområdena med förslag på åtgärder. Det är enligt riksdagen positivt med ett bättre skydd av immateriella rättigheter inom EU och bra att små och medelstora företag ska uppmuntras och få stöd att använda immateriella tillgångar mer effektivt. Riksdagen instämmer vidare med kommissionen i fråga om behovet av att bekämpa och beivra intrång i immateriella rättigheter.

Riksdagen har synpunkter på ett av kommissionens åtgärdsförslag. När det gäller skyddet för geografiska beteckningar anser riksdagen att utgångspunkten bör vara att skyddet inte ska utsträckas till att omfatta annat än jordbruksprodukter och livsmedel. Slutligen understryker riksdagen vikten av att eventuella åtgärder vidtas på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt och inom ramen för långsiktigt hållbara offentliga finanser.

Mot den bakgrunden lade riksdagen utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.