Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om ändring av förordning om kreditvärderingsinstitut

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Riksdagen kritiserar EU-förslag om skadeståndsansvar för kreditvärderingsinstitut (FiU34)

EU-kommissionens föreslår skärpta regler för kreditvärderingsinstitut och användningen av kreditbetyg. Finansutskottet har granskat förslaget utifrån EU:s subsidiaritetsprincip och anser att den del av förslaget som handlar om skadeståndsansvar för kreditvärderingsinstitut strider mot principen. Enligt subsidiaritetsprincipen ska besluten fattas på den effektivaste nivån så nära medborgarna som möjligt.

EU-kommissionen föreslår att kreditvärderingsinstituten ska ha samma rättsliga ansvar gentemot investerare i hela EU. Om ett kreditvärderingsinstitut brutit mot EU:s regler på ett sätt som påverkar kreditbetygen, och på det sättet orsakar skada för en investerare som förlitat sig på ett tidigare kreditbetyg, ska investeraren kunna kräva skadestånd av institutet i nationell domstol. Utskottet konstaterar att det i dag är möjligt för EU-länderna att själva reglera kreditvärderingsinstitutens civilrättsliga ansvar i enlighet med landets övriga lagar. Den här handlingsfriheten är nödvändig med tanke på att regelverken kring skadestånd ser olika ut i olika EU-länder, anser utskottet.

Riksdagen sa ja till utskottets förslag och skickade ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, Europeiska rådets och EU-kommissionens ordförande.

I övrigt välkomnar utskottet EU-kommissionens arbete. Man konstaterar bland annat att det är viktigt att EU uppfyller sina åtaganden gentemot G20-gruppen när det gäller åtgärder för att minska övertron på kreditbetyg.