Beredning av betänkande SOU 2007:9

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 7 mars 2008

Interpellation: Beredning av betänkande SOU 2007:9

Interpellation 2007/08:414 av von Sydow, Björn (s)

den 20 februari

Interpellation

2007/08:414 Beredning av betänkande SOU 2007:9

av Björn von Sydow (s)

till statsrådet Ewa Björling (m)

Regeringen bemyndigade den 27 april 2006 chefen för Utrikesdepartementet att tillkalla en särskild utredare för att se över stödet till svenskundervisning i utlandet. Utredningen överlämnade i februari 2007 sitt betänkande Svenskan i världen (SOU 2007:9).

Sammanfattningsvis redovisades följande uppgifter om svenskundervisningen i utlandet:

Svenskundervisning bedrivs i dag vid ca 200 universitet och högskolor i över 40 länder. Bortsett från Finland, där ju svenskan är ett av de officiella språken, finns det största antalet institutioner med svenskundervisning i Tyskland och USA med 25–30 institutioner vardera.

Det intresse för språket och landet som detta är uttryck för måste Sverige ta vara på. Att stödja svenskundervisning för människor i andra länder är en väg att främja svenska intressen. En förutsättning är dock att det i respektive lands utbildningssystem finns en grund för svenska insatser.

För Sveriges förbindelser med andra länder är det viktigt att det i dessa länder finns personer som förstår eller behärskar svenska. Det finns också ett mera allmänkulturellt skäl för att stödja svenskundervisning: Att synliggöra svenska språket och stärka dess ställning i andra länder bidrar till förståelse för de värden, traditioner och sociala mönster som kännetecknar det svenska samhället.

Sverige har intresse inte bara av undervisning i själva språket utan även av undervisning som rör det svenska samhället och kulturen. Med svenskundervisning avses undervisning både i svenska och om Sverige.

Det har nu gått ett år sedan betänkandet överlämnades till dåvarande utrikeshandelsministern.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta med anledning av betänkande SOU 2007:9?