Bolån

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 maj 2012

Interpellation: Bolån

Interpellation 2011/12:356 av Andersson, Ulla (V)

den 9 maj

Interpellation

2011/12:356 Bolån

av Ulla Andersson (V)

till statsrådet Peter Norman (M)

Det pågår ett bolåneuppror runt om i landet. Bolånekunderna är med all rätt upprörda över de överpriser bankerna tar ut av dem.

År 2011 gjorde de fyra storbankerna en vinst på 79 miljarder, vilket var en ökning med ca 15 procent jämfört med 2010. En stor del av vinstuppgången har sin grund i bankernas ökade marginaler på bolånen. Enligt statistik från Riksbanken ökade bankerna och bolåneinstituten sina bolånemarginaler med hela 166 procent från slutet av oktober 2010 fram till början av februari 2012.

För de svenska hushållen är de dyra bolånen mycket kännbara. Om bankerna skulle halvera sina bolånemarginaler skulle ett hushåll med ett lån på 1,8 miljoner kronor få ned sin årskostnad med ca 11 000 kronor, enligt beräkningarna som gjorts av riksdagens utredningstjänst (RUT).

Bolånekunderna är i dag helt utlämnade till den godtyckligt satta räntenivå som bankerna vill ha för att upprätthålla sin avkastning. Kunderna måste få större makt över sina boräntor. För att åstadkomma detta föreslår vi följande åtgärder:

·       Bankerna ska genom föreskrifter åläggas att erbjuda kunderna ett låneavtal som utgår från reporäntan. Reporäntan ska utgöra ett golv för bankens och kundens förhandling. Därefter ska eventuella påslag redovisas var för sig. I avtalet ska kunden kunna se bankens upplåningskostnad och det påslag som motsvarar vinsten. Kunden kan då se vad lånet kommer att kosta och varför, och kan ifrågasätta bankernas påslag och därmed pressa ned sina bolånekostnader.

·       Banken ska vid anmodan från kund redovisa vilka avtal som banken har gjort under den senaste månaden avseende den rörliga tremånadersräntan.

·       Bankerna ska explicit redovisa sina finansieringskostnader och kvartalsvis redovisa sina bolånemarginaler och förklara sina påslag för Finansinspektionen.

·       Finansinspektionen bör få i uppdrag att se över hur kostnaderna för att lösa ut ett lån i förtid kan minskas. Vi menar att bankernas nuvarande höga avgifter är orimliga. De bör endast få täckning för de självkostnader som uppkommer vid inlösen av lån i förtid.

·       Rabatter på bolån ska inte få tas bort utan att kunden meddelas i god tid. Detta ger möjligheter för en ny förhandling som kan förlänga rabatten och därmed pressa lånekostnaderna.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Norman:

Avser statsrådet att införa ovanstående förslag för att öka bankkundernas makt och minska deras bolånekostnader?