Effektbrist

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 8 maj 2022

Interpellation: Effektbrist

Interpellation 2018/19:224 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Interpellation 2018/19:224 Effektbrist

av Mattias Bäckström Johansson (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Regeringens och stödpartiernas förslag om chockhöjda skatter för kraftvärmen i Sverige börjar nu ge effekt i negativ bemärkelse. Trots varningar från remissinstanser för konsekvenser som eleffektbrist i framför allt Malmö och Stockholm har regeringen valt att gå vidare och införa höjd energi- och koldioxidskatt på bränslen.

De höjda skatterna kommer att tvinga fossileldade kraftvärmeverk att stänga i förtid och leda till minskad inhemsk elproduktion, och därmed kommer inte längre större nyanslutningar till elnäten i Stockholm och Malmö att kunna ske. Kraftproduktionsbortfallet bromsar städernas möjlighet till utveckling på grund av kapacitetsbristen i elnäten. Allvarligast är läget i våra växande storstäder, där nya bostadsområden, spårvagnar och företag blir lidande.

Jag och Sverigedemokraterna är inga förespråkare av fossileldad kraftvärme, men ytterligare en följd av de plötsligt höjda bränsleskatterna blir högre globala utsläpp. Detta för att kraftvärmeverk nu forceras ut innan ersättning hunnit byggas och Sverige i stället gör sig än mer beroende av elimport vintertid. För klimatet spelar det mindre roll var utsläppen sker än huruvida de ökar eller minskar. Detta är också något som flera av remissinstanserna till förslaget om höjd energiskatt har påpekat.

I viss mån kan det argumenteras för höjd energiskatt utifrån ett fiskalt perspektiv, att höjningen i alla fall initialt flyttar pengar från den kommunala ekonomin till staten. Dock är detta ett övergående fenomen, då kraftvärmeverk redan i dag strävar mot en fossilbränslefri produktion och då omställningen bort från kvarvarande användning av fossila bränslen påskyndas med skattehöjningarna.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

  1. Hur ser statsrådet på risken för att de globala utsläppen kommer att öka som en följd av det ensidiga fokuset på utsläpp i Sverige?
  2. Hur ser statsrådet på att regeringens förslag bidrar till att minska kraftproduktionen då Sverige samtidigt rör sig mot en situation med effektbrist?
  3. Avser statsrådet och regeringen att vidta åtgärder för att säkerställa ett stärkande av kraftvärmens konkurrenskraft?