Förnybar energi på Gotland

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 15 maj 2022

Interpellation: Förnybar energi på Gotland

Interpellation 2017/18:503 av Emma Wallrup (V)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2017/18:503 Förnybar energi på Gotland

av Emma Wallrup (V)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Gotland ska vara helt oberoende av elproduktion från omvärlden. Den goda tillgången på förnybar energi i form av vind och solkraft gör att Gotland även är intressant när det gäller att pröva teknik som lagrar elöverskott från förnybar energi. Att lagra överskott av el skulle vara ytterst betydelsefullt, inte minst då Svenska Kraftnät AB i våras beslutade att det är för dyrt att bygga en ny kabel från fastlandet till Gotland. Metoderna för att lagra överskottsel från förnybara energikällor är dock begränsade, då elen från solceller och vindkraft i princip måste användas omgående eftersom mängd eller tidpunkt för produktionen inte kan styras.

Det finns olika tekniker för att lagra energi. Batterier är i dag en överlägsen energilagringsteknik när det gäller att omvandla el till el. Men det finns även andra lösningar för att ta till vara överskott från exempelvis vindkraft. Power-to-gas är en teknik som kan lagra överskottet som förnybar gas genom att man låter vätgasen reagera med koldioxid. På så sätt kan drivmedel, biogas eller vätgas, framställas för både fordon och fartyg samtidigt som växthusgasen koldioxid kan ”fångas in” in i produktion av drivmedlet.

För närvarande genomför Swedegas, Region Gotland, Cementa, Sweco och Hydrogenics en studie i syfte att upprätta ett skarpt beslutsunderlag inför en etablering av en anläggning för Power-to-gas på Gotland. I händelser av kriser kan en gasinfrastruktur fungera som en effektiv lösning för att länka samman de olika energislag som behövs för en fungerande elförsörjning.

Regeringen tillsatte tidigare i år en utredning i syfte att klarlägga vad som utgör hinder för energieffektivisering, småskalig elproduktion och ellagring samt att ge förslag på hur dessa hinder kan övervinnas. En delredovisning är planerad att presenteras i februari 2018 och slutredovisning sker i oktober samma år.

Vänsterpartiet välkomnar utredningen då dessa frågeställningar är centrala för att möta klimatutmaningen. Inte minst ser vi behov av skyndsamma åtgärder för att möta den bekymmersamma konkurrenssituation som råder för vår nationellt producerade biogas.

Med anledning av det ovan nämnda vill jag fråga statsrådet Ibrahim Baylan:

 

  1. Avser statsrådet att vidta åtgärder för att biogasproduktionen i Sverige ska få långsiktigt hållbara konkurrensförutsättningar?
  2. Avser statsrådet att verka för åtgärder som stimulerar avskiljning och användning av koldioxid för transportändamål?
  3. Avser statsrådet att ta några ytterligare initiativ för att stödja Gotland i dess strävan att vara helt oberoende av elproduktion från omvärlden?