Integritet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 30 september 2022

Interpellation: Integritet

Interpellation 2005/06:266 av Åström, Alice (v)

den 20 februari

Interpellation 2005/06:266 av Alice Åström (v) till justitieminister Thomas Bodström (s)

Integritet

Under de senaste tre åren har Justitiedepartementet lagt fram ett antal förslag till riksdagen som direkt eller indirekt kränker integriteten för enskilda medborgare. Dessa förslag har aldrig granskats som en helhet vilket är mycket olyckligt. Regeringen har tillsatt en utredning som har i uppgift att belysa dessa och andra frågor just i ett helhetsperspektiv. Denna utredning har inte använts i arbetet vare sig som remissinstans eller genom att utredningen getts möjlighet att lämna delbetänkanden, något som representanter från de flesta politiska partier och ett flertal organisationer krävt i en debattartikel för några dagar sedan.

Dessutom har en utredning genomförts i syfte att ta fram förslag till förstärkt parlamentarisk kontroll över hemliga tvångsmedel. Utredningen genomfördes mycket hastigt och de förslag som lämnades har utsatts för kritik. Inga förslag till förändringar av den parlamentariska kontrollen har ännu lagts fram.

De instrument som i dag finns för insyn är dels en årlig skrivelse till riksdagen om användningen av hemliga tvångsmedel och dels den kontroll som Registernämnden bedriver när det gäller säkerhetspolisen. Bägge dessa instrument är kritiserade och otillfredsställande @ skrivelsen för att den inte ger någon faktisk bild av hur effektiva tvångsmedlen är och Registernämnden för att den enbart består av representanter för två partier och därför inte kan anses tillräckligt demokratiskt förankrad.

Det system med offentliga ombud som skulle garantera allmänhetens intressen i mål om användande av tvångsmedel har också kritiserats hårt. Flera ombud har lämnat sina uppdrag eftersom de anser att det material de har att utgå från inte ger dem möjlighet att utföra ett tillfredsställande arbete. Denna kritik verkar dock ha gått regeringen obemärkt förbi och i stället för att avisera att man bör se över förhållandena har man utsett nya ombud som enbart har tillgång till samma material.

En person som i dag utsätts för exempelvis hemlig telefonavlyssning eller hemlig teleövervakning och som sedermera åtalas i domstol får den bevisning som finns till hands presenterad för sig och ges självklart också möjlighet att bemöta densamma. Detta gäller även bevisning som framkommit genom hemliga tvångsmedel. Ett stort antal personer där avlyssningen inte lett till rättsliga åtgärder förblir dock ovetande om att de utsatts för integritetskränkande behandling. Självfallet är det orimligt att den som är åtalad får kunskap om detta men inte den som fått misstankarna mot sig obekräftade. Justitieministern har på senare tid uttalat att han inte utesluter att det krav som Vänsterpartiet länge ställt om en upplysningsskyldighet kopplat till ett skadeståndsansvar för personer som felaktigt blivit utsatta för övervakning kan vara en väg att gå vidare. Det är positivt men återigen inget som lett till faktisk handling.

Förutom de givna krav som alltid finns när det gäller tvångsmedel, som bevisat behov och bevisad effektivitet och att intrånget i den personliga integriteten inte ska vara större än nödvändigt, finns självfallet ett behov av att medborgarna känner tilltro till systemet. Om allmänhetens insyn via parlamentarisk kontroll eller liknande inte finns riskerar tilltron till hela rättssystemet att rubbas. Via Säkerhetskommissionens rapport har vi också fått bevisat hur enkelt dessa instrument kan missbrukas. Under ett antal år avlyssnades flera hundra tusen personer utan att någon anklagats eller ställts inför rätta för något brott. Denna erfarenhet borde vara tillräcklig för att bevisa att det är nödvändigt att se till att systemet för insyn fungerar.

Mina frågor till justitieministern är:

1.   Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att Integritetsskyddsutredningen ska få möjlighet att uttala sig om integritetskränkande lagförslag som planeras att beslutas under våren?

2.   Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att förbättra den parlamentariska kontrollen över hemliga tvångsmedel?

3.   Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att personer som felaktigt utsatts för hemliga tvångsmedel ska få kännedom om detta?