Klimatförändringar och Världsbankens roll

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 mars 2009

Interpellation: Klimatförändringar och Världsbankens roll

Interpellation 2008/09:328 av Ygeman, Anders (s)

den 12 februari

Interpellation

2008/09:328 Klimatförändringar och Världsbankens roll

av Anders Ygeman (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Klimatförändringar drabbar fattiga människors och utvecklingsländers möjligheter till ekonomisk utveckling. Detta hotar möjligheterna att uppnå FN:s millenniemål. Rika länder har, baserat på sina historiska utsläpp och sin ekonomiska kapacitet, det största ansvaret för att minska utsläppen på hemmaplan samt att ge stöd till utvecklingsländer att minska sina utsläpp och anpassa sig till klimatförändringarna. En central del i detta består i att skapa möjligheter för utvecklingsländer att utveckla moderna energisystem som inte bygger på fossilbränslen. I detta kan Världsbanken spela en viktig roll.

Mot denna bakgrund är det oroande att endast en liten del av Världsbankens stöd till fattiga länder inom energisektorn går till att utveckla förnybara energikällor jämfört med stöd till fossilbränsleindustrin. Anders Borg säger i ett interpellationssvar (den 15 oktober 2008): ”En stadig ökning har också ägt rum de senaste åren och totalt har bankens stöd till förnybar energi överstigit 10 miljarder USD och omfattat mer än hundra projekt i 28 länder.”

Siffror från den USA-baserade organisationen Bank Information Center (BIC) visar att International Finance Corporation, IFC – den del av Världsbanken som finansierar den privata sektorns investeringar – har stöd till fossila bränslen ökat med hela 165 procent år 2008 jämfört med 2007. Sammantaget för hela Världsbanksgruppen – det vill säga inklusive IDA:s lån till de fattigaste länderna och IBRD:s lån till övriga utvecklingsländer – var ökningen 60 procent samma period. I jämförelse med dessa siffror är en ökning av utlåningen med 10 procent till förnybara energikällor under samma period en försvinnande liten siffra.

En rapport från WWF i juni 2008 visar att även om Världsbankens finansiering av förnybara energikällor ökat de senaste tre åren har de bara återgått till samma nivå som de hade under en period det förra decenniet. Sammantaget visar dessa siffror att Världsbanken inte i tillräcklig utsträckning bidrar till den energiomställning som måste ske i utvecklingsländer såväl som i rika länder. Visserligen är målsättningen att Världsbankens satsningar på förnybar energi ska öka med 30 procent per år till och med år 2012, enligt Anders Borg i riksdagen den 15 oktober 2008, men detta är fortfarande en blygsam siffra i jämförelse med stödet till fossilbränslen och de omställningar som krävs för att bemöta klimatutmaningen.

Sverige har uttryckt ambitioner för ett effektivt, resultatinriktat bistånd och en politik som tar ansvar för de globala klimatförändringarna i enlighet med en samstämmig Politik för Global Utveckling (PGU).

Vad kan miljöministern och Sverige göra för att Världsbanken, i större utsträckning och i snabbare takt än vad som sker i dag, ska skapa förutsättningar för fattiga länder att använda sig av moderna, förnybara energikällor som inte låser fast dem i ett ohållbart fossilbränsleberoende?