Långsiktiga förutsättningar för mjölksektorn

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 14 maj 2022

Interpellation: Långsiktiga förutsättningar för mjölksektorn

Interpellation 2017/18:529 av Magnus Oscarsson (KD)

Interpellation 2017/18:529 Långsiktiga förutsättningar för mjölksektorn

av Magnus Oscarsson (KD)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Det har nu gått fyra år sedan en mycket allvarlig kris inleddes inom den svenska mjölksektorn. Efter en mycket kraftig nedgång vände priserna uppåt men viker nu nedåt igen. Den svenska mjölkproduktionen minskar i dagsläget. I övriga Europa ökar däremot mjölkproduktionen. Detta visar att den svenska nationella politiken gentemot våra inhemska mjölkbönder har varit bristfällig. Frågan är om vi i Sverige från politiskt håll under dessa kritiska år gjort tillräckligt för att säkra fortsatt mjölkproduktion i Sverige.

När krisen var som djupast 2015 kallade landsbygdsministern till ett högnivåmöte med branschens företrädare, och en handlingsplan med 87 punkter togs fram. Men branschen väntar fortfarande på politiska åtgärder för att trygga mjölkbranschens långsiktiga förutsättningar. Alla aktörer – mejerier, banker, butiker och framför allt mjölkbönder – lyfter upp en förväntan om att politiken ska ta sitt ansvar för en fortsatt svensk mjölkproduktion.

Antalet mjölkföretag fortsätter att minska i Sverige. Det är av största vikt att även mjölksektorn får en chans att nå livsmedelsstrategins mål om ökad konkurrenskraft och ökad självförsörjningsgrad.

Vi behöver behålla de mjölkbönder och de mjölkkor som vi har i landet. Detta är nödvändigt för att bevara den inhemska mjölkproduktionen. Då måste branschen kunna lita på att det går att leva på sin näring även i morgon. Annars kommer bara fler och fler mjölkbönder att lägga ned sin verksamhet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

Vad tänker statsrådet göra för att säkerställa en långsiktig lönsamhet i den svenska mjölkproduktionen?