Modern och marksnål teknik vid utbyggnad av stamnätet för el

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 mars 2015

Interpellation: Modern och marksnål teknik vid utbyggnad av stamnätet för el

Interpellation 2014/15:379 av Anders Åkesson (C)

Interpellation 2014/15:379 Modern och marksnål teknik vid utbyggnad av stamnätet för el

av Anders Åkesson (C)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Ett modernt samhälle med hög tillgänglighet för elström, datatrafik, vägar och järnvägar kräver en modern och väl utbyggd transportinfrastruktur. Ett modernt samhälle och dess invånare med krav på ny infrastruktur med hög tillgänglighet gör att få, om ens någon, ifrågasätter nybyggd transportinfrastruktur, men man ställer krav på att modern och marksnål teknik ska nyttjas då den anläggs.

Just nu pågår i delar av Småland och Blekinge ett stort markägarsamråd med anledning av projektering för en ny kraftledning om 400 kilovolt mellan Ekhyddan i Oskarshamn via Nybro till Hemsjö i Blekinge. Antalet berörda markägare har nu reducerats från mer än 1 200 till runt 800, men totalt handlar det likväl om ett markintrång på cirka åtta kvadratkilometer.

Exploateringen drivs av det statliga Affärsverket svenska kraftnät. Självklart finns det en förväntan på att en statlig exploatör ska beskriva och arbeta med moderna och resurseffektiva lösningar som innebär ett minimum av intrång i skog och mark liksom så liten påverkan som möjligt för den enskilda människan.

För nästan alla inblandade parter framstår därför en nedgrävning av den ovan angivna kraftledningen, med ett jämförelsevis mindre markintrång, som det enda rimliga alternativet. Den part i dialogen som återkommande hävdar att det är omöjligt att nyttja annan teknologi än lufthängd växelströmsledning är Svenska kraftnät.

I dialogen med allmänheten hänvisar Svenska kraftnäts ledning till att man bygger ledningar och gör intrång på folks marker och livsmiljöer på uppdrag av riksdag och regering. Det som förvånar många av dem som följer och som engagerat sig i frågan är den brist på lyhördhet som visas i dialogen. Ska det vara möjligt att bygga ny samhällsviktig infrastruktur är det viktigt att vara lyhörd i kontakten med de människor som berörs.

Svenska kraftnät återkopplar alltså sitt uppdrag till nationella politiska beslut.  I regeringens förordning med instruktion för Svenska kraftnät står det bland annat i 3 § första stycket att Svenska kraftnät ska "bygga ut stamnätet för el baserat på samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar".

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Ibrahim Baylan:

Har statsrådet gett instruktioner till Svenska kraftnät att de ska välja en teknik som innebär minsta möjliga markintrång vid utbyggnad av det svenska stamnätet för el? Om inte, är han beredd att ge sådana instruktioner?

Är det statsrådets uppfattning att faktorer som markåtgång och människors livsmiljö ska ingå i den samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningen som Svenska kraftnät ska göra enligt den ovan nämnda regeringsförordningen?