Möjligheten att överklaga kommunala beslut

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 3 september 2022

Interpellation: Möjligheten att överklaga kommunala beslut

Interpellation 2006/07:294 av Ygeman, Anders (s)

den 5 februari

Interpellation

2006/07:294 Möjligheten att överklaga kommunala beslut

av Anders Ygeman (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Vid Stockholms läns landstings budgetfullmäktige den 12–13 december 2006 fattades beslut om att fastställa taxan för enstaka resor med AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) till 20 kronor. Beslutet fastställdes till att gälla till och med den 31 mars 2007.

Den 29 januari 2007 höjer SL taxan för enstaka resor till 40 kronor genom styrelsebeslut. Detta beslut som fattats i strid med fullmäktiges budget reser några viktiga frågor om kommunala bolags roll i den demokratiska beslutsprocessen.

Enligt kommunallagen (KL 3 kap 17 §) ska fullmäktige se till att det är fullmäktige som tar ställning i sådana beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Taxe- och avgiftsfrågor måste anses som sådana. Lagen är alltså tydlig. Men om det kommunala bolagets styrelse, som i exemplet ovan, beslutar sig för att ignorera fullmäktiges beslut och driva igenom ett annat saknas i dag lagligt stöd för att överklaga bolagets beslut. Det gör att den verksamhetsformen kan användas för att driva igenom beslut i strid med den valda politiska församlingens uppfattning.

Det finns alltså inte som medborgare möjlighet att överklaga ett beslut som fattas i ett kommunalt bolag. Den kommunala besvärsrätten finns till för att skydda medborgaren mot olagliga beslut, men i detta fallet saknas alltså det skyddet.

Därför frågar jag statsrådet Mats Odell:

Tycker statsrådet att det är rimligt med en kommunal driftsform som kan fatta beslut i strid med fullmäktiges beslut utan att det finns en möjlighet att överklaga?

Kommer statsrådet att ta initiativ för att täcka den luckan i lagstiftningen?