påföljd vid brott mot barn

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 maj 2003

Interpellation: påföljd vid brott mot barn

Interpellation 2002/03:390 av Magnusson, Cecilia (m)

den 12 maj

Interpellation 2002/03:390

av Cecilia Magnusson (m) till justitieminister Thomas Bodström om påföljd vid brott mot barn

Fredag den 9 maj fastställde Högsta domstolen Hovrättens dom i målet där styvpappan misshandlade ihjäl sin lilla pojke. Saken gällde vilket straff som ska utgå för att grovt misshandla och grovt vålla ett litet barns död. Riksåklagaren hävdade att det straff som Hovrätten fastställt var lågt i förhållande till den straffskala domstolarna har att tillgå vid den här typen av grov brottslighet.

Som medborgare i detta land blir man upprörd över Högsta domstolens utslag och som ledamot av den lagstiftande församlingen måste man fundera över vad som bör göras åt rådande tillstånd. Det finns en lagstiftning som domstolarna har att arbeta inom. I det refererade fallet och i tillgänglig statistik är det uppenbart att domstolarna inte agerar såsom lagstiftaren gett möjlighet till. Det torde inte ha varit lagstiftarens mening att gapet, mellan vad som kan utmätas och vad som de facto döms ut, ska vara så stort. En undersökning gällande domar för misshandel genomförd av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) år 2000 redovisade klart att den övre delen av straffskalan mycket sällan används av domstolorna.

För någon månad sedan lämnade regeringen till riksdagen en proposition angående barns utsatthet, prop. 2002/03:53. Däri anser regeringen att det inte finns anledning att höja straffskalorna för närvarande. I stället lades förslag till ännu en försvårande omständighet till 29 kap brottsbalken, gällande barn som utsätts för våldsbrott. Flera remissinstanser samt Lagrådet har haft synpunkter på förslaget och ansett att det inte kommer att påverka domstolarna till skarpare bedömningar av straffvärdet.

Mina frågor till statsrådet är:

1.Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att lagstiftningen avseende grov misshandel av barn skärps?

2.Anser statsrådet att de lagstiftningsförslag som ligger på riksdagens bord är tillräckliga för att större hänsyn till barns särskilda utsatthet ska ge utslag vid straffmätning?