Religiös propaganda som läromedel

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2019/20:160 Religiös propaganda som läromedel

av Gudrun Brunegård (KD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Enligt uppgifter i medierna har ett stort antal svenska skolor köpt in iranska läromedel för hemspråksundervisningen. Böckerna innehåller religiös propaganda, en berättelse om en barnsoldat och hets mot Israel, som beskrivs som djävulen".

Detta är inte acceptabelt. Svensk skolundervisning ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. (1 kap. 4 § skollagen)

Läroplanens inledande kapitel Skolans värdegrund och uppdrag, stycket Grundläggande värden, lyder:

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

  1. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att klargöra vid vilka svenska skolor som det aktuella undervisningsmaterialet har använts?
  2. Ser ministern behov av att inventera om fler exempel på olämpliga läromedel används?
  3. Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att elever med hemspråksundervisning inte ska utsättas för religiös och antidemokratisk propaganda?
  4. Ser ministern behov av att någon instans granskar att läromedel som används i undervisningen står i överensstämmelse med skollagen och med läroplanens grundläggande värden?