Storleken på bankernas investmentbankverksamhet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Storleken på bankernas investmentbankverksamhet

Interpellation 2011/12:95 av Andersson, Ulla (V)

den 8 november

Interpellation

2011/12:95 Storleken på bankernas investmentbankverksamhet

av Ulla Andersson (V)

till statsrådet Peter Norman (M)

I september presenterades den brittiska bankutredningen, Independent Commission on Banking (ICB), sin slutrapport. Utredningen tillsattes mot bakgrund av finanskrisens effekter på det brittiska banksystemet. När den brittiska staten gav olika former av stöd till bankerna under finanskrisen visade det sig att det var mycket svårt att separera traditionell samhällsviktig verksamhet från investmentverksamhet. Detta innebar att hela bankerna fick räddas, även de delar som inte ansågs samhällsviktiga, vilket blev mycket kostsamt. Bland annat mot denna bakgrund föreslår utredningen ett slags separation (”ringfencing”) av bankernas verksamhet i dels traditionell bankverksamhet, dels investmentverksamhet. Utredningen uppskattar att så mycket som fyra till fem sjättedelar av de brittiska bankernas sammanlagda balansomslutning härrör från det som definieras som ”investmentverksamhet”, vilket motsvarar 40–50 biljoner kronor.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Peter Norman:

Har statsrådet sett till att någon motsvarande analys gjorts av storleken på de olika delarna i de svenska bankernas balansräkningar?