Svensk flagg inom sjöfarten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 april 2021

Interpellation: Svensk flagg inom sjöfarten

Interpellation 2020/21:647 av Jimmy Ståhl (SD)

Interpellation 2020/21:647 Svensk flagg inom sjöfarten

av Jimmy Ståhl (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Sjöfarten har en viktig roll att spela för svensk import och export. Närmare 90 procent av allt gods transporteras med sjöfart beroende på vårt geografiska läge och att vi har få gränsöverskridande fasta landpunkter.

Vi har kunnat följa vilka enorma ekonomiska värden det finns ombord på de större fartygen, speciellt nu när ett av Evergreens fartyg hindrade framfarten i Suezkanalen. Att sjöfarten har en viktig roll att spela för världshandeln har nog inte gått någon förbi. Ser vi på svensk sjöfart så har den en stor betydelse, inte minst för som arbetsplats, för försvaret och för näringslivet. Ser man tillbaka i tiden var Sverige en stor sjöfartsnation. Vi hade en stor varvsindustri och en stor svensk flotta. Svenskregistrerade fartyg har dock genom åren minskat i antal och nådde bottennoteringen 83 svenskregistrerade fartyg i augusti 2017.

I februari 2019 var jag och infrastrukturministern med när Blå tillväxt firade in flaggningen av det hundrade svenska fartyget – en dag som gav framtidstro och hopp om att sjöfarten ska fortsätta att växa sig stark under svensk flagg. I dag, april 2021, två år senare finns det fortsatt cirka 100 svenskflaggade fartyg. Varför har inte beståndet av svenska fartyg ökat? Sverige hade stor möjlighet att få fler svenskflaggade fartyg när England valde att lämna EU. Flera redare ville byta flagg på sina fartyg på grund av osäkerheten om vad som skulle hända i och med brexit.

I kontakt med sjöfolket får man höra att det finns en del konkreta åtgärder som hade underlättat för att flagga om till svenskt. De lyfter bland annat upp nettomodellen, tonnageskatten och en förändring av stämpelskatten, som exempel på åtgärder som inte hade varit så kostsamma för staten, men som hade varit till stor nytta för svensk sjöfart.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vad gör ministern och regeringen för att öka inflaggningen av fartyg till svensk flagg och i övrigt stärka svensk sjöfart?