Svensk konkurrenskraft

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Svensk konkurrenskraft

Interpellation 2021/22:42 av Lotta Olsson (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2021/22:42 Svensk konkurrenskraft

av Lotta Olsson (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Sverige har varit ett av de länder inom EU som legat högt vad avser konkurrenskraft. Enlig Världsekonomiskt forum låg Sverige 2019 på plats fyra i EU vad avser konkurrenskraft. Detta har tjänat oss väl och är avgörande för ett så exportberoende land som Sverige, med hälften av vår inkomst från export. Konkurrenskraften i ett land anses också vara avgörande för ett lands tillväxt och för jobbskapande.

Vi ser att det finns ett klart samband mellan länders ekonomiska utveckling och deras förmåga att vara konkurrenskraftiga.

Även om politiska beslut inom områden som inre marknad, forskning och innovation anses som viktiga delar av ett lands möjlighet att vara konkurrenskraftigt så är ett lands industri avgörande.

De varor vi exporterar är till stor del från vår basindustri och därmed känsliga för energipriser. De svenska exportvarorna består till stor del av industriprodukter som kräver mycket energi vid framställning.

Vid ett kraftigt ökat energipris, eller en elproduktion som inte är stabil eller kan hållas stabil, kan vår energikrävande industris konkurrenskraft vara hotad.

Vi ser nu att energipriserna i energiområde 3 och 4 i Sverige kraftigt stiger och med det företagens kostnader. Detta är en faktor som dels försämrar etablerade företags konkurrenskraft, dels leder till att nyetableringar inte blir lönsamma.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vilka åtgärder ämnar ministern vidta på kort respektive lång sikt för att säkra svensk konkurrenskraft i en situation med kraftigt stigande elpriser?