Tillgången till drivmedel i kris- och bristsituationer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 februari 2021

Interpellation: Tillgången till drivmedel i kris- och bristsituationer

Interpellation 2020/21:452 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellation 2020/21:452 Tillgången till drivmedel i kris- och bristsituationer

av Alexandra Anstrell (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Miljö- och jordbruksutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp har nyligen lagt fram rapporten Lantbrukets sårbarhet – en uppföljning. Rapportens fokus ligger på svensk livsmedelsproduktion och frågor kring försörjningsgrad och hur primärproduktionen skulle klara olika kris- och bristsituationer.

I rapporten kommer man fram till att riskerna för sårbarhet är många men att det främst är bristen på drivmedel som är den risk för sårbarhet som blivit mest framträdande i uppföljningen.

Uppföljningen visar att det finns en mängd olika risker för sårbarheter inom lantbruket. Förutom sårbarheterna för brist på drivmedel och el visar uppföljningen att det finns risk till för att det exempel finns för mycket eller för lite vatten, att det kan vara svårt att hitta rätt personal och att det finns för få livsmedelsanläggningar.

Lantbrukarnas farhåga är risken för brist på drivmedel, och då särskilt diesel. De arbetsmaskiner som lantbrukarna använder i dag drivs nästan uteslutande med diesel, och om lantbrukaren inte har tillgång till drivmedel stannar produktionen. Den diesel som finns att få tag på är till största delen importerad.

Ett ostört flöde av varor och tjänster såväl inom landet som från andra länder kommer dock troligen inte att kunna upprätthållas under krig eller krigsfara. En störning eller ett avbrott i försörjningsflöden kan således komma att påverka stora delar av samhället. Även Försvarsmakten är i dag i hög grad avhängig av att det övriga samhället fungerar för att kunna bedriva sin verksamhet.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

  1. Vad avser statsrådet och regeringen att göra att förbättra för lantbrukarna så att vi i händelse av kris eller krig blir mer robusta vad gäller tillgången till drivmedel?
  2. Vilka beslut avser statsrådet att ta i närtid för att Sverige i stort kan få en bättre och mer robust drivmedelsförsörjning?