Tillgängligheten hos Transportstyrelsen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 juni 2020

Interpellation: Tillgängligheten hos Transportstyrelsen

Interpellation 2019/20:419 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2019/20:419 Tillgängligheten hos Transportstyrelsen

av Thomas Morell (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Den pågående coronapandemin påverkar samhället, inte minst myndigheterna. Detta gäller också Transportstyrelsen. Förändringar med anledning av coronapandemin är inte skäl nog att utebli med svar på frågor från den individ som påverkas av myndighetens beslut.

De beslut som hanteras hos myndighetens körkortsenhet påverkar människor och deras vardag. Även i fall då en person gjort sig skyldig till ett allvarligt brott behöver myndigheten vara tillgänglig för frågor från den berörde, som då är i extra stort behov av svar från myndigheten.

I ett exempel på ett fall där myndigheten inte hört av sig till den berörde har ärendet inte lämnat polisens utredare, förhör har inte genomförts, och misstanke om brott har inte heller delgetts den misstänkte. Personen har stoppats av polisen och fått sitt körkort omhändertaget, och ärendet har översänts till Transportstyrelsen. Att Polismyndigheten inte har hanterat ärendet skyndsamt är olyckligt. 

Enligt 6 § förvaltningslagen (2017:900) gäller att en myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla. Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål. Förvaltningslagen är tydlig; hjälp ska ges utan dröjsmål. Därför blir det extra olyckligt då myndigheten kräver ett yttrande angående ett ärende och sedan inte svarar på frågor från den det berör, vilket förekommer. Att det noteras på myndighetens hemsida att handläggningstiderna kan förlängas med anledning av coronapandemin hjälper inte den som påverkas negativt av myndighetens beslut. Följande framgår på Transportstyrelsens hemsida:

Även andra delar av vår verksamhet påverkas och kan ha längre svars- och handläggningstider än normalt. Vi beklagar situationen och ber om er förståelse. Du som har ett ärende till oss kan underlätta genom att bara höra av dig i verkligt angelägna frågor.

Att få sitt körkort indraget är för den enskilde ett stort och angeläget ärende, speciellt om personen är i behov av sitt körkort för sin försörjning. 

Precis som i alla brottsutredningar kan fakta komma fram i utredningen som påverkar utfallet i en dom. Beroende på hur domen fastställer brottets omfattning finns det anledning för Transportstyrelsen att göra olika bedömningar om allvarlighetsgraden, och det får givetvis olika konsekvenser för åtgärden på körkortet. Kräver myndigheten ett yttrande från en enskild individ ska yttrandet också vila på de brott som man gjort sig skyldig till.

I en sådan här situation måste den enskilde ges möjlighet att ta till vara sina intressen. Transportstyrelsen har enligt lag en skyldighet att ge den enskilde den hjälp och det stöd som krävs. 

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Vad avser ministern att göra för att säkerställa tillgängligheten hos Transportstyrelsen?