Trafikregler som påverkar cyklister

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 18 maj 2018

Interpellation: Trafikregler som påverkar cyklister

Interpellation 2017/18:517 av Nina Lundström (L)

Interpellation 2017/18:517 Trafikregler som påverkar cyklister

av Nina Lundström (L)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Dagens trafikregler är inte anpassade för cyklister. Det finns inte i dag någon reglering om specifikt avstånd vid omkörning av cyklist. I 3 kap. 33 § trafikförordningen stadgas endast att den förare som kör om ska lämna ett betryggande avstånd i sidled mellan sitt fordon och det fordon som körs om. Det finns dock inget angivet mått på vad som anses vara ett betryggande avstånd. Det innebär att det i dag är upp till bilföraren som gör en omkörning att avgöra vilket avstånd som är lämpligt. Den nuvarande ordningen skapar onödiga risker för cyklisterna. Den skapar även osäkerhet för bilister. Regeln finns i andra länder, och Sverige kan lära av andra länders erfarenheter. Det behövs regler om ett säkerhetsavstånd på 1,5 meter vid omkörning av cyklister. Vad gäller frågan om 1,5-metersregeln har bristen på förslag motiverats med bland annat att beredningsunderlag saknats.

Det finns även behov av andra åtgärder, och därför behövs fler regelförändringar, såsom skyldighet att använda vägren, högersväng vid rödljus samt prioritet genom grönt ljus, så kallat allgrönt. Angående skyldighet att använda vägren anges i trafikförordningen att denna gäller om vägrenen är tillräckligt bred och i övrigt är lämplig att använda. Denna otydlighet skapar risk för incidenter och osäkerhet.

Jag vill därför ställa följande frågor till statsrådet Tomas Eneroth:

 

1. Avser statsrådet att införa regler om minsta avstånd vid omkörning, en så kallad 1,5-metersregel?

2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att ändra trafikregler så att de ökar framkomligheten och säkerheten för cyklister?

3. När kommer trafikregeländringar som ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister att genomföras?