utbyggnaden av bredband

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 2 november 2022

Interpellation: utbyggnaden av bredband

Interpellation 2001/02:340 av Bergström, Sven (c)

den 25 mars

Interpellation 2001/02:340

av Sven Bergström (c) till näringsminister Björn Rosengren om utbyggnaden av bredband

Inför EU-toppmötet i Barcelona framhöll statsminister Göran Persson i en debattartikel med premiärminister Tony Blair behovet av initiativ för att säkra bredbandsutbyggnaden i Europa. I Sverige beslutade riksdagen år 2000 att alla delar av Sverige inom de närmaste åren ska få tillgång till bredband. Staten har enligt beslutet ett övergripande ansvar att se till att IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet finns tillgänglig i hela landet. Svenska Kraftnät fick i augusti 2000 regeringens uppdrag att bygga ett nät för att binda samman alla kommuner i landet .

Från Centerpartiets sida har en annan modell förordats med ett statligt nätbolag för att garantera en snabb och heltäckande utbyggnad av ett optofibernät över hela landet. Vi har också förordat en klar definition av bredband som till att börja med har en överföringskapacitet på 10 megabit per sekund till och från slutanvändare.

Det framstår nu allt tydligare att den IT-politik som riksdagen beslutade om för två år sedan har misslyckats. De särskilda bidrag till IT-utbyggnad som anslogs i samband med riksdagsbeslutet 2000 har utnyttjats i mycket begränsad omfattning. För ett enskilt företag eller hushåll utanför de stora städernas kärnor är det mycket dyrbart att skaffa sig en bredbandsuppkoppling. Det som Centerpartiet varnat för med risk för lokala och regionala infrastrukturmonopol förefaller nu vara på väg.

Fortfarande är också hundratalet kommuner, mer än en tredjedel, utanför det stomnät som skulle omfatta alla. Och enligt den utredning som regeringen tillsatt för att försöka hitta lösningar, för de ännu icke anslutna kommunerna, så räknar man inte med att mer än ett fåtal ytterligare kommer att anslutas under år 2002.

Vid en konferens den 19 mars med Svenska Kraftnät konstaterades att det är stor risk att de kommuner som står utanför riskerar att hamna på efterkälken. Därmed förstärks ytterligare den regionala klyvning av Sverige som blivit allt tydligare under senare år.

En medverkande på nämnda konferens konstaterade att vi får en geografisk uppdelning på låg- och höghastighetsområden. Företag kommer att undvika att etablera sig i områden med låg hastighet och det är mycket oroande.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga näringsministern:

1.Vilka åtgärder är näringsministern beredd att vidta för att få till stånd den heltäckande utbyggnaden av IT-infrastrukturen som riksdagsbeslutet 2000 syftade till?

2.Är näringsministern beredd att vidta några åtgärder för att motverka den regionala klyvning som den ojämna utbyggnaden av IT-infrastrukturen medför?

3.Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att uppnå den 98-procentiga täckning av landet som utlovats under 2002?