Vänerns stränder

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 augusti 2013

Interpellation: Vänerns stränder

Interpellation 2012/13:464 av Gunnarsson, Jonas (S)

den 30 maj

Interpellation

2012/13:464 Vänerns stränder

av Jonas Gunnarsson (S)

till miljöminister Lena Ek (C)

Vänerns känsliga strandängar och stränder håller på att försvinna på grund av den ökande tillväxten av sly och vass vilket minskar den biologiska mångfalden. Regleringen av vattenståndet medför minskade variationer vilket bidrar till att betesmarker och stränder växer igen allt fortare.

Åtgärder behöver sättas in snabbt för att förhindra att de känsliga områdena runt Vänern växer igen. Länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland kommer att genomföra en restaurering av EU:s Natura 2000-område från 2014 till 2018. Men behovet är betydligt större.

Problemet är att det finns ett stort antal aktörer som är berörda men det finns inte någon klar ansvarsfördelning mellan dessa. Det är otydligt vems ansvar det är att se till att Vänerns stränder röjs upp och blir tillgängliga för både människor och djur. Jag anser att staten måste ta ett övergripande ansvar för att förhindra och förebygga att området växer igen.

Avser miljöministern att vidta några åtgärder för att förhindra och förebygga igenväxningen av Vänerns stränder?