Varsel inom järnvägssektorn

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 april 2013

Interpellation: Varsel inom järnvägssektorn

Interpellation 2012/13:332 av Ygeman, Anders (S)

den 14 mars

Interpellation

2012/13:332 Varsel inom järnvägssektorn

av Anders Ygeman (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Den svenska järnvägen är i mycket stort behov av underhållsinsatser. Uteblivna investeringar, eftersatt underhåll i kombination med kraftigt ökat resande har utsatt järnvägen för stora påfrestningar. Trafikverkets kapacitetsutredning har pekat på stora och angelägna behov, och menar att en kraftig ökning av underhållsvolymen krävs för att järnvägstrafiken ska kunna bedrivas på ett tillfredsställande sätt.

Regeringen beskriver sina satsningar på drift och underhåll av järnvägen i budgetpropositionen som ”historiska”. Tyvärr är bilden i verkligheten betydligt dystrare. Hos dem som ska utföra underhållarbetena är bilden en helt annan. I stället för att nyanställa varslar de stora järnvägsunderhållsföretagen om uppsägningar av personal. Statliga Infranord varslar omkring 190 anställda. Uppgifter från Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer gör gällande att det sammanlagda antalet varsel i branschen närmar sig 300 personer.

Trafikverket gör bedömningen att regeringen skulle behöva tillskjuta ytterligare omkring 500 miljoner kronor varje år de närmaste åren för att nå upp till den standard som järnvägssystemet har designats för. Det är ytterst märkligt att branschen tvingas till varsel, samtidigt som regeringen säger sig genomföra ”historiska” satsningar.

Jag vill därför fråga statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd:

Varför leder regeringens ”historiska” satsningar till varsel om uppsägningar i stället för nyanställningar?

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att undvika varslen i underhållssektorn?

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att komma upp till den nivå på underhållsinvesteringar som Trafikverket anser krävs för en fungerande järnvägstrafik?