Öppen utfrågning om anpassningen av väg och järnväg till ett förändrat klimat.

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 7 juni 2018

Öppen utfrågning om anpassningen av väg och järnväg till ett förändrat klimat.

Trafikutskottet håller en öppen utfrågning om anpassningen av väg och järnväg till ett förändrat klimat.

Tid: 7 juni klockan 08.45–12.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

Program

08.45 Inledning
Karin Svensson Smith (MP), ordförande i trafikutskottet

08.50 Trafikutskottets uppföljning
Kort presentation av uppföljningen
Elisabet Michailaki Lindqvist och Madeleine Nyman, utvärderings- och forskningssekretariatet, utskottsavdelningen

Trafikutskottets arbetsgrupp för uppföljning och utvärdering: gruppens slutsatser
Lars Mejern Larsson (S), ordförande trafikutskottets arbetsgrupp för uppföljning och utvärdering

09.05 Klimatanpassning av transportinfrastruktur
Klimatförändringars effekter på väg- och järnvägsanläggningar
Eva Liljegren, nationell klimatanpassningssamordnare, Trafikverket

Utmaningar vad gäller markegenskaper och markstabilitet för väg- och järnvägsnät i ett förändrat klimat
Hjördis Löfroth, forskningssamordnare, forskning inom klimatanpassning, SGI

Stora infrastruktursatsningar – en internationell utblick
Pär Färnlöf, senior rådgivare höghastighetsjärnväg, Trafikverket

09.20–10.00 Järnväg

09.20 Hur planera för 120 år med många osäkerheter – planeringsprocesser, ny kunskap och flera klimatscenarier
Klimatscenarier och riskbedömningar
Signild Nerheim, oceanograf, SMHI

Klimatanpassning i planeringsprocessen
Rami Yones, enhetschef, Trafikverket

Avvägningar i stora infrastrukturprojekt
Anna-Karin Rasmusson, vattenhandläggare, Miljöavdelningen, Länsstyrelsen Skåne

09.35 Anläggning av järnväg som klarar havsnivåhöjning, skyfall och grundvatten
Att ta höjd för en robust anläggning – krav baserade på riskanalyser
Björn Paulsson, forskare Charmec, Chalmers

Hur kommer Varbergstunneln att klara översvämningar och grundvatteninträngning?
Kenneth Rosell, projektledare Varbergstunnelprojektet, Trafikverket

09.45 Ny järnväg genom städer – möjligheter och svårigheter i ett förändrat klimat
Lokalisering av järnvägsstationer – klimatanpassning
Oskar Fröidh, transportforskare KTH Järnvägsgruppen

Infrastrukturförvaltare måste klimatanpassa – vilka är hindren och vilka är möjligheterna?
Mattias Hjerpe, forskare/verksamhetsledare för Centrum för klimatpolitisk forskning, Linköpings universitet

Norrköpings kommun om Ostlänken och ett nytt resecentrum
Ulf Arumskog, Norrköpings kommun, utvecklingschef och kommunens Ostlänkensamordnare

10.00 Kaffe

10.25–11.00 Väg

10.25 Skogsindustrins behov och klimatförändringens påverkan på vägarna
Tillgänglighet för skogsbilvägar
Mikael Bergqvist, forskare på Skogforsk sedan 2015 med inriktning mot skogsbilvägar

Sveaskogs behov och vidtagna åtgärder
Torsten Wiborgh, samordnare för alla vägmästare på Sveaskog och representerar Sveaskog i nationella och regionala forum

Skogsindustrins behov av råvarustransporter – en förutsättning för bioekonomi Karolina Boholm, transportdirektör, Skogsindustrierna

10.40 Utmaningar för väghållare i ett förändrat klimat
Statsbidragets användning för klimatanpassning av infrastruktur
Anneli Markström, Trafikverket Norrbotten, ansvarig för statsbidragsfinansierade enskilda vägar i Norrbotten

Enskilda väghållares utmaningar
Uno Jakobsson, ordförande Riksförbundet enskilda vägar 

10.50 Samverkan
Krönt Vägval
Magnus Ulin, sekreterare i Rådet för Produktion (RTP) tidigare Logistikrådet och ansvarig för underhåll och systemutveckling för skogstransporter på Skogsbrukets Datacentral (SDC)

Frizon Värmland
Anders Örtendahl, inköpschef transporter Stora Enso Skog, delaktig i ”Frizon Värmland”

11.00 Frågestund
Frågor från utskottets ledamöter

11.55-12.00 Avslutning
Jessica Rosencrantz (M), vice ordförande trafikutskottet