Öppen utfrågning om järnvägen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 11 december 2014

Öppen utfrågning om järnvägen

Tid: 08.30-12.00
Plats: Andrakammarsalen, ingång Riksplan (för allmänhet och media)

Trafikutskottet håller en offentlig utfrågning om järnvägen med rubriken "Järnvägens val". Det pågår ett stort utvecklingsarbete på järnvägsområdet både i Sverige och inom EU. Utfrågningen syftar till att från olika perspektiv belysa några av de vägval som området står inför.

Program

Tid Programpunkt
08.30 Inledning
Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP)
08.35 Lägesbeskrivning av det pågående utredningsarbetet
Gunnar Alexandersson, särskild utredare i Utredningen om järnvägens organisation
  Underhåll av järnvägsinfrastruktur:
08.45 Trafikverkets arbete med underhåll av järnvägsinfrastruktur
Anna Lundman, chef underhåll, Trafikverket
08.55 Järnvägsunderhåll - en förutsättning för effektiva och konkurrenskraftiga godstransporter
Karolina Boholm, transportdirektör Skogsindustrierna och ledamot i styrelsen Näringslivets Transportråd
09.05 Praktiska erfarenheter av att arbeta på spåren
Kristoffer Arvidsson Thonäng, utredare SEKO
09.15 Fungerande järnvägsunderhåll på en avreglerad marknad
Thomas Pilo, marknadschef Infranord och ledamot i styrelsen Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer
09.25 Senaste forskningen om underhållsteknik
Uday Kumar, professor, Järnvägstekniskt centrum, Luleå tekniska universitet
09.35 Effektivitet i järnvägsunderhåll - vad vet vi?
Jan-Eric Nilsson, professor, Statens väg- och transportforskningsinstitut
09.45 Frågestund
10.05 Paus
  Framtidens persontrafik:
10.35 Sveriges handlingsutrymme mot bakgrund av EU-lagstiftningen
Lars Henriksson, professor Handelshögskolan i Stockholm
10.45 Vad behövs för att utveckla framtidens tågtrafik och hur blir den konkurrenskraftig?
Christel Wiman, verkställande direktör, Branschföreningen Tågoperatörerna
10.55 Den framtida persontrafiken enligt MTR
Peter Viinapuu, Nordenchef, MTR
11.05 Ett lyft för järnvägen
Evert Andersson, professor emeritus Kungliga Tekniska högskolan och Sven Bårström, före detta ställföreträdande generaldirektör Banverket, Resenärsforum
11.15 Konkurrens inom långväga persontrafik på järnväg
Lena Wieweg, trafikanalytiker, Trafikverket
11.25 Frågestund
11.55 Avslutning
Lars Hjälmered (M), Trafikutskottets vice ordförande