Öppet seminarium om samhällsekonomiska analyser

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppet seminarium 18 maj 2022

Öppet seminarium om samhällsekonomiska analyser

Tid: 09.00–12.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Trafikutskottet har tagit fram rapporten "Hållbara analyser? Om samhällsekonomiska analyser inom transportsektorn med särskild hänsyn till hållbar utveckling".

Samhälls­ekonomiska analyser är metoder för att beräkna eller beskriva positiva och negativa effekter av olika åtgärdsförslag. Analyserna fungerar ofta som beslutsunderlag inom transportsektorn. Det senaste dryga decenniet har man försökt hitta sätt att få in hållbarhetsperspektivet i ekonomiska analyser. Med anledning av detta anordnar utskottet ett seminarium i syfte att inhämta ytterligare kunskap i frågan.

Program

Tid Programpunkt
09.00 Inledning
Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP)
09.05

Hållbarhet i samhällsekonomiska analyser, och samhällsekonomiska analyser av åtgärder för hållbarhet.
Jonas Eliasson, professor KTH

09.20 Hållbarhetsbedömningar som komplement till samhällsekonomiska analyser.
Göran Finnveden, professor KTH
09.35 Trafikverkets tillämpning av samhällsekonomiska analyser samt Trafikverkets arbete för att uppnå hållbar tillväxt i analyserna. Särskilt om cykel och hälsa.
Peo Nordlöf, enhetschef för samhällsekonomi och trafikprognoser, Trafikverket
Gunnel Bångman, ansvarig för ASEK, Trafikverket
09.55 Närmare om rapporten "Infrastruktur – på väg mot klimatmålen".
Claes Norgren, riksrevisor
10.05 Koldioxidberäkningar i samhällsekonomiska analyser. Bör klimatet hållas utanför CBA-analyserna?
Mats Björsell, klimatexpert Naturvårdsverket
10.20 Hållbarhet och samhällsekonomiska analyser av transporter -ett näringslivsperspektiv.
Karolina Boholm, styrelseledamot Näringslivets Transportråd
10.35 Fungerar Trafikverkets arbete med att uppnå hållbar tillväxt i de samhällsekonomiska analyserna?
Anders Ljungberg, kvalificerad utredare på Trafikanalys
10.50 Paus
11.15 Frågestund
11.55 Avslutning
Trafikutskottets vice ordförande Jessica Rosencrantz (M)